Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

19 grudnia 2018

W jakiej formie można wypłacić wynagrodzenie członkom zarządu wspólnoty mieszkaniowej? Stosowna uchwała została w tym zakresie podjęta . Czy należy naliczyć składkę ZUS i podatek od wynagrodzeń, cz też nie?

0 378
W jakiej formie można wypłacić wynagrodzenie członkom zarządu wspólnoty mieszkaniowej? Stosowna uchwała została w tym zakresie podjęta . Czy należy naliczyć składkę ZUS i podatek od wynagrodzeń, cz też nie?

Jeżeli lokali wyodrębnionych wraz z lokalami niewyodrębnionymi we wspólnocie mieszkaniowej jest więcej niż siedem (duża wspólnota mieszkaniowa), właściciele lokali są zobowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. Zatem członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie może być osoba prawna bez względu na to czy jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie. Członkowie zarządu mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani Członkowie zarządu mogą sprawować swoją funkcję bez wynagrodzenie jak i za wynagrodzeniem. Ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej należy do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, a zatem wymaga podjęcia uchwały właścicieli lokali. Zgodnie z art.14 ustawy o własności lokali na koszty zarządu nieruchomością wspólną składa się między innymi wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. Zatem koszty wynagrodzenia członków zarządu wchodzą w skład kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Wspólnoty mieszkaniowe ustalając wynagrodzenie członków zarządu mogą to zrobić w różnej formie, np. w postaci zwrotu poniesionych kosztów w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu lub faktycznego comiesięcznego wynagrodzenia lub też w formie będącej połączeniem jednego i drugiego. Przepisy nie ograniczają wspólnoty mieszkaniowej co do sposobu okreś...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy