Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

13 lutego 2018

W strefie zamieszkania samochody można parkować tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Czy zatem właściwe organy mogą: nałożyć mandat za: 1) pozostawienie auta na terenie wyłącznie wspólnoty mieszkaniowej ( np. trawniku)? 2) pozostawienie auta w miejs

0 337
W strefie zamieszkania samochody można parkować tylko w miejscach do tego wyznaczonych. Czy zatem właściwe organy mogą: nałożyć mandat za: 1) pozostawienie auta na terenie wyłącznie wspólnoty mieszkaniowej ( np. trawniku)? 2) pozostawienie auta w miejscu ewidentnie wytyczonym jako parking, ale nie oznaczonym właściwym znakiem "P"?

Zgodnie z ustawą z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych, drogi, drogi rowerowe, parkingi oraz place przeznczone do ruchu pojazdów niezaliczone do żadnej kategorii dróg publicznych i niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg stanowią drogi wewnętrzne. Obowiązki w zakresie budowy, przebudowy, remontu, utrzymania, ochrony i oznakowania dróg wewnętrznych oraz zarządzanie nimi należą do zarządcy terenu, na którym droga jest zlokalizowana. W przypadku jednak braku zarządcy terenu, obowiązki te obarczają właściciela terenu. Te podmioty ponoszą również koszty realizacji wyżej wymienionych obowiązków. Zarządzanie ruchem na drogach wewnętrznych, w tym w strefie ruchu i strefie zamieszkania należy do podmiotu zarządzającego tymi drogami. Zarząd ten odbywa się pod nadzorem wojewody. W ramach sprawowanego zarządu, podmiot zarządzający drogami wewnętrznymi, a więc właściciel lub zarządca terenu, sporządza, zatwierdza i realizuje projekty organizacji ruchu, tj. dokumentację określającą geometrię drogi, zakres dostępu do drogi, sposób umieszczenia znaków pionowych, poziomych, sygnalizatorów i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego itp. Podmioty zarządzające drogami wewnętrznymi, w tym z wyznaczonymi przez siebie na drogach wewnętrznych strefami ruchu/strefami zamieszkania zobowiązane są ustalając zasady organizacji ruchu stosować znaki i sygnały drogowe or...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy