Brak wyników

Pytanie do eksperta

9 lipca 2018

We wspólnocie mieszkaniowej (20 lokali) zrezygnowaliśmy z usług firmy prowadzącej księgowość i administrację. Zarząd zlecił prowadzenie księgowości innej firmie. Czy w zaistniałej sytuacji członkowie zarządu wspólnoty przejmując administrację i wykonując

0 571
We wspólnocie mieszkaniowej (20 lokali) zrezygnowaliśmy z usług firmy prowadzącej księgowość i administrację. Zarząd zlecił prowadzenie księgowości innej firmie. Czy w zaistniałej sytuacji członkowie zarządu wspólnoty przejmując administrację i wykonując te czynności mogą pobierać wynagrodzenie za pracę wykonywaną na rzecz wspólnoty w łącznej kwocie nie przekraczającej środków finansowych zarezerwowanych na ten cel dla poprzedniej firmy?

Jeżeli lokali wyodrębnionych, wraz z lokalami niewyodrębnionymi we wspólnocie mieszkaniowej jest więcej niż siedem (duża wspólnota mieszkaniowa), właściciele lokali są zobowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. Zatem członkiem zarządu wspólnoty mieszkaniowej nie może być osoba prawna bez względu na to czy jest członkiem wspólnoty mieszkaniowej. Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie. Członkowie zarządu mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali zawieszeni w czynnościach lub odwołani Członkowie zarządu mogą sprawować swoją funkcję bez wynagrodzenie jak i za wynagrodzeniem. Ustalenie wynagrodzenia zarządu lub zarządcy nieruchomości wspólnej należy do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu, a zatem wymaga podjęcia uchwały właścicieli lokali. Zgodnie bowiem z art.14 ustawy o własności lokali na koszty zarządu nieruchomością wspólną składa się między innymi wynagrodzenie członków zarządu lub zarządcy. Zatem koszty wynagrodzenia członków zarządu wchodzą w skład kosztów zarządu nieruchomością wspólną. Na pokrycie kosztów zarządu właściciele lokali uiszczają zaliczki w formie bieżących opłat, płatne z góry do dnia 10 każdego miesiąca. Zgodnie natomiast z art.22 ust 3 pkt 1 ustawy o własności lokali czynnością przekraczającą zwykły zarząd jest między innymi ustalenie wynagrodzenie członków zarządu. Wspólnoty mieszkaniowe ustalając wynagrodzenie członków zarządu mogą to zrobić w różnej formie, np. w postaci zwrotu poniesionych kosztów w związku z pełnieniem funkcji członka zarządu lub faktycznego comiesięcznego wynagrodzenia lub też w formie będącej połączeniem jednego i drugiego. Przepisy nie ograniczają wspólnoty mieszkaniowej co do sposobu określenia tego wynagrodzenia, a zatem właściciele lokali mają dużą swobodę w tym zakresie Nawet w przypadku gdyby wspólnota mieszkaniowa nie określiła wynagrodzenia członka zarządu to zgodnie z art.28 ustawy o własności lokali właściciel...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy