Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

29 czerwca 2017

We wspólnocie , w której jestem prezesem zarządu zmieniliśmy przeznaczenie części nieruchomości wspólnej (pralnia, suszarnia) na biuro wspólnoty z zachowaniem oczywiście wymaganych procedur. Chcemy, by pod tym adresem była jednocześnie siedziba wspólnoty.

0 137
We wspólnocie , w której jestem prezesem zarządu zmieniliśmy przeznaczenie części nieruchomości wspólnej (pralnia, suszarnia) na biuro wspólnoty z zachowaniem oczywiście wymaganych procedur. Chcemy, by pod tym adresem była jednocześnie siedziba wspólnoty. Jakie czynności należy podjąć, aby nadać numer porządkowy (adres) tak wyodrębnionemu lokalowi? Czy wystarczy uchwała zarządu wspólnoty? Biuro mieści się w piwnicy, w klatce VII, gdzie mamy mieszkania od 71 do 80, stąd planujemy by siedzibie wspólnoty nadać numer 80A. Aktualnie wspólnota formalnie, tj w GUS zarejestrowana jest tylko pod adresem bloku, bez przypisania do konkretnego lokalu, natomiast do korespondencji wykorzystujemy mój adres domowy.

Aktualnie obowiązujące przepisy nie regulują wprost kwestii dotyczących nadawaniu numerów lokalom znajdującym się w budynkach wielorodzinnych. W tym miejscu należy zwrócić uwagę, że wbrew powszechnemu mniemaniu - gmina nie jest odpowiedzialna za numerację lokali w budynkach mieszkalnych. Na gminie spoczywa jedynie obowiązek ustalenia numerów porządkowych budynków. Numerację poszczególnych lokali w budynkach ustalają zazwyczaj zarządcy nieruchomości bądź administratorzy tych budynków i gmina w te oznaczenia nie ingeruje. Zadania gminy w zakresie numeracji nieruchomości określają przepisy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (zwłaszcza art. 47a ust. 1 tej ustawy wynika). Nadawanie numeru lokalu jest czynnością techniczną. W przypadku, gdy mamy do czynienia z lokalem, którego prawo własności zostało wyodrębnione na skutek czynności prawnej, wówczas kwestia nadania mu konkretnego numeru porządkowego jest określona w treści umowy będącej podstawą do założenia nowej księgi wieczystej dla tego lokalu, w której w dziale I-O (oznaczenie nieruchomości) umieszczona zostaje informacja dotycząca numeracji lokalu zgodnej z danymi zawartymi w zaświadczeniu o samodzielności lokalu, o którym mowa w art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz....

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy