Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

6 czerwca 2019

Witam, Jakie skutki prawne ma uchylenie uchwały o powołaniu i odwołaniu członków zarządu. Jeśli uchwała we Wspólnocie obowiązywała ponad półtora roku to czy uchylenie ma charakter konstytutywny? Czy byli członkowie zarządu mogą za okres półtora r

0 183
Witam, Jakie skutki prawne ma uchylenie uchwały o powołaniu i odwołaniu członków zarządu. Jeśli uchwała we Wspólnocie obowiązywała ponad półtora roku to czy uchylenie ma charakter konstytutywny? Czy byli członkowie zarządu mogą za okres półtora roku żądać od Wspólnoty wynagrodzenia, które przysługiwało im na podstawie innej uchwały skoro w tym czasie nie byli oficjalnie członkami zarządu? Czy przez te półtora roku kiedy to działał nowy zarząd decyzje, które podjął są wiążące (podpisane umowy, zlecenia )?

Ustawa o własności lokali wprowadza zasadę sądowej kontroli zarządu nieruchomością wspólną we wspólnotach mieszkaniowych. Służą temu dwa środki ochrony czyli uchylenie uchwały przewidziane w art.25 ustawy o własności lokali i uznanie uchwały za nieistniejącą przewidziane w art.189 kodeksu postępowania cywilnego. Wyroki sądowe ze względu na skutki prawne jakie wywołują dzielą się na konstytutywne oraz deklaratywne. Wyroki konstytutywne kształtują stosunek materialnoprawny. Skutkiem wydania takiego wyroku jest przekształcenie istniejącego stanu prawnego. Wyroki deklaratywne natomiast nie wprowadzają żadnych zmian w istniejących stosunkach materialnoprawnych. Ograniczają się one jedynie do potwierdzenia istniejącego stanu prawnego. Uchylenie uchwały Zgodnie z art. 25 ustawy o własności lokali, każdy właściciel lokalu ma prawo zaskarżyć uchwałę właścicieli lokali wspólnoty mieszkaniowej do sądu i żądać jej uchylenia z powodu niezgodności z przepisami prawa, umową właścicieli, albo gdy narusza ona zasady prawidłowego zarządzania lub w inny sposób narusza jego interesy. Powództwo o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej można wytoczyć w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu albo od dnia powiadomienia właściciela lokalu o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów. W sprawach o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej właściwy jest tryb procesowy. Stroną powodową jest właściciel lokalu a stroną pozwaną jest wspólnota mieszkaniowa, reprezentowana przez jej zarząd a w praktyce najczęściej pełnomocnika procesowego. Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nie powoduje wstrzymania wykonania uchwały, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie w trybie przepisów o zabezpieczeniu roszczeń do czasu zakończenia postępowania. W sytuacji braku zabezpieczenia uchwała, mimo zaskarżenia obowiązuje a na zarządzie wspólnoty mieszkaniowej spoczywa obowiązek jej wykonania. W wyroku z dnia 15.11.2013 roku sygn. akt VI ACa 436/13 Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał, że zarząd nie jest upoważniony do oceny uchwały pod względem zgodności z prawem. „Do dokonywania tej oceny uprawniony jest tylko sąd i do chwili wydania przez...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy