Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

20 listopada 2020

Witam, jeśli zgłosiłem deweloperowi wadę z tytułu rękojmi i wysłałem za potwierdzeniem odbioru i upłynął termin odpowiedzi przez dewelopera a on nie przysłał żadnej odpowiedzi ani nie usunął wady (takie było żądanie) to czy w przypadku braku odmownej odpo

0 182

Witam, jeśli zgłosiłem deweloperowi wadę z tytułu rękojmi i wysłałem za potwierdzeniem odbioru i upłynął termin odpowiedzi przez dewelopera a on nie przysłał żadnej odpowiedzi ani nie usunął wady (takie było żądanie) to czy w przypadku braku odmownej odpowiedzi przez dewelopera oznacza to, że on poczuwa się do usunięcia tej wady? (jest to potwierdzone jakimś przepisem prawa?)

Stosownie do art. 556 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.; dalej: „KC”), sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia). W razie zatem wystąpienia wady nieruchomości, jej nabywcy przysługuje uprawnienie do skorzystania z roszczeń przysługujących mu z ustawowej rękojmi za wady oraz z uwzględnieniem obowiązujących w tym zakresie regulacji prawnych. Jak podkreśla się to jedynie w tym miejscu w orzecznictwie, pamiętać należy, że reżim odpowiedzialności z tytułu rękojmi aktualizuje się dopiero w momencie zawarcia umowy sprzedaży (wydania rzeczy w wykonaniu tej umowy). Swoje uprawnienia z tytułu rękojmi za wady kupujący realizuje poprzez zgłoszenie wady sprzedawcy. Stosownie przy tym do art. 568 §2 KC, roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jednakże, jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem – odpowiednio 5 lat, licząc od dnia wydania rzeczy kupującemu, o ile chodzi o wady nieruchomości. Zgodnie ze stanowiskiem reprezentowanym w doktrynie i orzecznictwie, przy tym również popartym wyjaśnieniami UOKiK, stwierdzoną wadę - w ramach odpowiedzialności sprzedawcy z tytułu rękojmi – można zgłosić w dowolnej formie, przy czym dla celów dowodowych wskazuje się, by zgłoszenie to miało jednakże formę pisemną. Żaden przepis prawa nie wymaga również, aby kupujący osobiście musiał zawiadomić sprzedawcę o wadzie. Tym samym, kupujący może uczyn...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy