Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

30 lipca 2019

Witam, Otrzymałem dopiero w maju tego roku Książkę Obiektu Budowlanego od dewelopera po 2 latach. Poprzedni Administrator nie odebrał jej od dewelopera. Zrobiłem to dopiero ja. Książka nie jest uzupełniona o żadne kontrole. Nie mogę chyba uzupełnić ksią

0 204
Witam, Otrzymałem dopiero w maju tego roku Książkę Obiektu Budowlanego od dewelopera po 2 latach. Poprzedni Administrator nie odebrał jej od dewelopera. Zrobiłem to dopiero ja. Książka nie jest uzupełniona o żadne kontrole. Nie mogę chyba uzupełnić książki wstecz więc napisałem, że otrzymałem ją jako nowy Administrator od maja tego roku i do tej pory nie dokonano w niej żadnego wpisu. Czy takie rozwiązanie jest prawidłowe?

Książka obiektu budowlanego powinna być założona w dniu przekazania obiektu budowlanego do użytkowania, a więc obowiązek jej założenia spoczywa na inwestorze. Inwestor, oddając do użytkowania obiekt budowlany, zobowiązany jest przekazać właścicielowi lub zarządcy obiektu książkę obiektu budowlanego wraz z dokumentacją budowy i dokumentacją powykonawczą, którą stanowi dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi. Przekazaniu podlegają również inne dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także instrukcje obsługi i eksploatacji instalacji i urządzeń związanych z tym obiektem. Właściciel lub zarządca obiektu budowlanego jest obowiązany przechowywać przez cały okres istnienia obiektu całą dokumentację oraz opracowania projektowe i dokumenty techniczne robót budowlanych wykonywanych w obiekcie. Prowadzenie właściwej dokumentacji jest bardzo ważne, gdyż zgodnie z art. 93 ustawy Prawo budowlane ten, kto nie spełnia obowiązku przechowywania dokumentów związanych z obiektem budowlanym lub prowadzenia książki obiektu budowlanego, podlega karze grzywny. Wzór książki obiektu budowlanego zawiera rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003 roku w sprawie książki obiektu budowlanego (Dz.U. z 2003 r. nr 120, poz. 1134). Wpisy do książki obiektu budowlanego dokonuje się w dniu zaistnienia okoliczności, dla której jest wymagane dokonanie odpowiedniego wpisu. Wpis do książki powinien zawierać dane identyfikujące dokument będący przedmiotem wpisu, określać ważne ustalenia w nim zawarte oraz dane identyfikujące osobę, która dokument wystawiła. Do książki obiektu budowlanego dołączą się protokoły z kontroli obiektu budowlanego, oceny i ekspertyzy dotyczące jego stanu technicznego, świadectwo charakterystyki energetycznej, dokumentację budowy i dokumentację powykonawczą, dokumenty i decyzje dotyczące obiektu, a także, w razie pot...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy