Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

24 września 2019

Właścicielka wystąpiła o Sądu przeciw wspólnocie podpisując pismo swoim nazwiskiem a obok jako jej pełnomocnik mąż , który nie jest właścicielem. Wszystkie pisma podpisują oboje i oboje reprezentują się w Sądzie - Czy to właściwe?

0 111
Właścicielka wystąpiła o Sądu przeciw wspólnocie podpisując pismo swoim nazwiskiem a obok jako jej pełnomocnik mąż , który nie jest właścicielem. Wszystkie pisma podpisują oboje i oboje reprezentują się w Sądzie - Czy to właściwe?

Zaskarżenie uchwały Zgodnie z art. 25 ustawy o własności lokali, każdy właściciel lokalu ma prawo zaskarżyć uchwałę właścicieli lokali wspólnoty mieszkaniowej do sądu i żądać jej uchylenia z powodu niezgodności z przepisami prawa, umową właścicieli, albo gdy narusza ona zasady prawidłowego zarządzania lub w inny sposób narusza jego interesy. Powództwo o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej można wytoczyć w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu albo od dnia powiadomienia właściciela lokalu o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów. W sprawach o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej właściwy jest tryb procesowy. Stroną powodową jest właściciel lokalu a stroną pozwaną jest wspólnota mieszkaniowa, reprezentowana przez jej zarząd a w praktyce najczęściej pełnomocnika procesowego - adwokata. Zaskarżenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej nie powoduje wstrzymania wykonania uchwały, chyba że sąd wstrzyma jej wykonanie w trybie przepisów o zabezpieczeniu roszczeń do czasu zakończenia postępowania. W sytuacji braku zabezpieczenia uchwała, mimo zaskarżenia obowiązuje a na zarządzie wspólnoty mieszkaniowej spoczywa obowiązek jej wykonania. W wyroku z dnia 15.11.2013 roku sygn. akt VI ACa 436/13 Sąd Apelacyjny w Warszawie wskazał, że zarząd nie jest upoważniony do oceny uchwały pod względem zgodności z prawem. Do dokonywania tej oceny uprawniony jest tylko sąd i do chwili wydania przez sąd wyroku uchylającego uchwałę obowiązuje domniemanie, że jest ona zgodna z prawem i podlega wykonaniu, dlatego też zarząd jest zobligowany do jej realizacji. Powód, występując o wstrzymanie wykonania uchwały, musi uwiarygodnić żądanie jej uchylenia, a także wykazać, że brak zabezpieczenia mógłby pozbawić go zaspokojenia. Treść art. 25 ust. 2 ustawy o własności lokali wskazuje, że postanowienie o zabezpieczeniu roszczenia może zostać podjęte przez sąd z urzędu. Zgodnie z art. 730 kodeksu postępowania cywilnego udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania w każdym postępowaniu cywilnym, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpiecze...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy