Brak wyników

Pytanie do eksperta

14 kwietnia 2022

Wniosek do wodociągów o zawarcie umów z właścicielami lokali

0 1161

Pytanie: Budynek wielolokalowy liczący ok. 100 lat. Każdy lokal wyposażony jest w wodomierz i zawór odcinający wody do lokalu. Dotychczas zużycie wody w lokalach rozliczał zarządca. Nowy zarządca wystąpił z wnioskiem do wodociągów o zawarcie umów z właścicielami lokali. Właściciele złożyli również wnioski dołączając notarialne akty własności wraz z dokumentacją fotograficzną wodomierzy z zaworami odcinającymi. Czy wodociągi mają prawo odmówić zawarcia umów z właścicielami lokali, warunkując wcześniejszym wyprowadzeniem wodomierzy i zaworów na klatkę schodową?

Co radzi ekspert?

Stosownie do art. 26 ust. 1 ustawy z 7.6.2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2028 ze zm.; dalej: Ustawa), rozliczenia za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków są prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjne z odbiorcami usług na podstawie określonych w taryfach cen i stawek opłat oraz ilości dostarczonej wody i odprowadzonych ścieków.

Jednocześnie, jeżeli odbiorcą usług jest wyłącznie właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych, jest on obowiązany do rozliczenia kosztów tych usług. Suma obciążeń za wodę lub ścieki nie może być zaś wyższa od ponoszonych przez właściciela lub zarządcę na rzecz przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego.  Zgodnie przy tym z art. 26 ust. 3 Ustawy, właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych winien dokonać wyboru metody rozliczania kosztów różnicy wskazań, o której mowa w art. 6 ust. 6 pkt 3 Ustawy.

Ustawa przewiduje przy tym wyjątek od powyższej reguły, związanej z ustaleniem drugiej strony umowy w razie dostaw wody i odprowadzania ścieków dla budynku wielolokalowego. Regułą jest bowiem, że jeżeli nieruchomość jest zabudowana budynkiem wielolokalowym lub budynkami wielolokalowymi, umowa o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków jest zawierana z ich właścicielem lub z zarządcą (art. 6 ust. 5 Ustawy). Tak też, zgodnie z art. 6 ust. 6 Ustawy, na wniosek właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne zawiera umowę o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków także z osobą korzystającą z lokalu wskazaną we wniosku, jeżeli:

  • instalacja wodociągowa w budynku jest wyposażona w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnychJednocześnie, w takim przypadku, właściciel lub zarządca budynku wielolokalowego lub budynków wielolokalowych jest uprawniony do zainstalowania wodomierzy przy wszystkich punktach czerpalnych wody w danym budynku (o ile nie było ich wcześniej). Z kolei, osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana udostępnić lokal w celu zainstalowania wodomierzy oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany (art. 6 ust. 8 Ustawy);
  • jest możliwy odczyt wskazań wodomierzy w terminie uzgodnionym przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z właścicielem lub zarządcą;
  • właściciel lub zarządca rozlicza, zgodnie z art. 26 ust. 3 Ustawy, różnicę wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody;
  • właściciel lub zarządca na podstawie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków, reguluje należności wynikające z różnicy wskazań między wodomierzem głównym a sumą wskazań wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych wody;
  • właściciel lub zarządca określa warunki utrzymania wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych oraz warunki pobierania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami;
  • został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali - w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu;
  • został uzgodniony z właścicielem lub zarządcą sposób przerywania dostarczania wody z punktów czerpalnych znajdujących się poza lokalami, bez zakłócania dostaw wody do lokali.

Jak wynika z powyższego, zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym wymaga m.in. wyposażenia instalacji wodociągowej w budynku w wodomierze, zainstalowane zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi, przy wszystkich punktach czerpalnych. Ponieważ zaś – zgodnie z art. 6 ust. 8 Ustawy - osoba korzystająca z lokalu (a zgłoszona we wniosku o zawarcie umowy) jest obowiązana zarazem udostępnić swój lokal w celu zainstalowania wodomierzy (w razie braku licznika) oraz dokonywania ich odczytów, legalizacji, konserwacji i wymiany – z powyższego wynika jednoznacznie, iż wodomierze mogą być zainstalowane jak najbardziej w samych lokalach. Pamiętać przy tym jednak należy, iż wszystkie lokale w obrębie jednej nieruchomości muszą posiadać wówczas zalegalizowane wodomierze odliczające tego samego typu, tej samej klasy, z ważną cechą legalizacyjną, zabudowane w formie zestawu wodomierzowego. Zgodnie bowiem z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 13.4.2017 r. w sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrządów pomiarowych (Dz. U. z 2017 r., poz. 969),  wodomierze odliczające stosowane do rozliczeń świadczonych usług z przedsiębiorstwem wodociągowo-kanalizacyjnym powinny posiadać legalizację - czyli być poddane obowiązkowej prawnej kontroli metrologicznej organów administracji miar i mieć ważną i nienaruszoną cechę legalizacyjną.

Ponieważ z kolei, również zawory odcinające znajdują się w lokalach, należy mieć zaś na uwadze warunek przewidziany w art. 6 ust. 6 pkt 6 Ustawy, nakładający obowiązek uzgodnienia z właścicielem lub zarządcą sposobu przerwania dostarczania wody do lokalu bez zakłócania dostaw wody do pozostałych lokali - w szczególności przez możliwość przerwania dostarczania wody do lokalu rozumie się założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu.

Jednocześnie, stosownie do art. 6 ust. 7 Ustawy, przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne uprawnione jest (lecz nie zobowiązane) wyrazić zgodę na zawarcie umowy z osobą korzystającą z lokalu w budynku wielolokalowym także w przypadku, gdy nie są spełnione wszystkie warunki wyżej opisane.

Przypisy