Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

31 stycznia 2019

Wspólnota mieszkaniowa ma dłużnika zalega ponad 50 tys zł. Mają swoją kotłownie i postanowili podjąć uchwałę o odłączeniu ciepła dłużnikowi. Czy mają do tego prawo? Ta sama wspólnota złożyła pozew i sądu przeciwko dłużnikowi sprawę wygrała jednak dł

0 102
Wspólnota mieszkaniowa ma dłużnika zalega ponad 50 tys zł. Mają swoją kotłownie i postanowili podjąć uchwałę o odłączeniu ciepła dłużnikowi. Czy mają do tego prawo? Ta sama wspólnota złożyła pozew i sądu przeciwko dłużnikowi sprawę wygrała jednak dług jest nieściągalny. Chcą wiec doprowadzić do licytacji lokalu jednak w 2015 roku lokal został przekazany synowi (rodzice nadal w nim mieszkają) w darowiźnie z zapisem o dożywociu. Czy licytacja jest w tym przypadku możliwa? Czy WM musi zapewnić lokal zastępczy? Jakie działania są zasadne i pomocne w takim przypadku?

Odcięcie mediów Część wspólnot mieszkaniowych, które mają do czynienia z zadłużonymi lokalami podejmuje próby odcięcia dłużnikowi mediów traktując to jako sposób wymuszenia na dłużniku zapłaty zaległości. Jednak jest to działanie sprzeczne z prawem nawet jeżeli wspólnoty kierują się zasadami ustawy prawo energetyczne i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Obie ustawy upoważniają bowiem do odcięcia wody czy energii jedynie przedsiębiorców, którzy zajmują się ich dostarczaniem. Potwierdził to Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (sygn.akt I ACa 278/11). W przedmiotowej sprawie jeden z członków wspólnoty zalegał z opłatami za wodę dlatego wspólnota w celu przymuszenia zapłaty zaległości podjęła uchwałę o odcięciu dopływu wody. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, uchylił uchwałę wspólnoty jako sprzeczną z prawem. Sąd przypomniał, że zgodnie z art. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tylko przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody. Ponadto należy zwrócić uwagę, że z odcięciem wody wiąże się szereg obowiązków w tym koniecznością udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu oraz zawiadomienia powiatowego inspektora sanitarnego, zarządu gminy oraz odbiorcę usługi co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody. Nawet więc jeżeli uznać, że wspólnota ma takie same prawa jak przedsiębiorstwo musiałaby zapewnić odcinanym właścicielom źródło zaopatrzenia w wodę za którą z reguły sama musiałaby zapłacić. Zatem odcinając wodę dłużnikowi mieszkańcy narażają się na jeszcze większe straty i to takie których nie uda się odzyskać. Również prawo energetyczne nie daje wspólnocie możliwości odcięcia energii cieplnej. Odcięcia w pewnych określonych w ustawie prawo energetyczne wypadkach może dokonać przedsiębiorstwo dostarczające energię. Ponadto warto zwrócić uwagę, że w większości wypadków odcięcie instalacji c.o. w lokalu nie jest praktycznie możliwe ze względu na konstrukcję instalacji w budynku. Nawet jednak gdyby było możliwe niosłoby za sobą niekorzystne konsekwencje. Jedyne co można uzyskać przez zawieszenia dostarczania ciepła do danego lokalu to obniżenie temperatury w nim panującej ale spowoduje to też wzrost kosztów ogrzania mieszkań sąsiednich, a odłączony lokal i tak częściowo będzie ogrzewany tylko nie bezpośrednio, a przez przenikanie ciepła z mieszkań sąsiednich. Koszty ogrzewania trzeba byłoby rozłożyć na pozostałych mieszkańców. Ponadto odcięcie ogrzewania powodując negatywne skutki dla zdrowia mieszkańców może też rodzić dla wspólnoty lub członków jej zarządu odpowiedzialność odszkodowawczą. Tak było w sprawie, w której orzekał Sądu Okręgowego w Gdańsku (sygn. akt III Ca 389/10). Zarząd jednej ze wspólnot w celu wymuszenia na właścicielu zapłaty zaległości odciął ogrzewanie. Takie działanie spowodowało u właściciela problemy zdrowotne. Właściciel wystąpił do sądu o odszkodowanie od członków zarządu wspólnoty. Zdaniem sądu mimo, że działanie osób fizycznych wchodzących w skład organu osoby prawnej uważane jest za działanie samej osoby prawnej jednak jest tak tylko wtedy gdy działanie podejmowane jest w granicach kompetencji danego organu. Nie mieści się w tym dokonywanie przez członków organu danego podmiotu czynów o charakterze niedozwolonym. Zdaniem sądu pozbawienie właściciela lokalu ogrzewania w okresie zimowym w celu zmuszenia go do zapłaty zaległości narusza zasady współżycia społecznego oraz dobre obyczaje i naraża właściciela na komplikacje zdrowotne. Odcięcie właścicielowi lokalu ogrzewania w okresie zimowym powoduje zatem powstanie bezpośrednio po stronie członków zarządu, którzy podjęli tę decyzję odpowiedzialności za krzywdę, jaką wyrządzili właścicielowi. Co wspólnota powinna zrobić w przypadku nieściągalnych wierzytelności Wspólnota mieszkaniowa powinna monitorować wierzytelność i liczyć na...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy