Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

28 maja 2019

Wspólnota Mieszkaniowa nie jest zobligowana do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, czy w związku z brakiem takiego obowiązku jest zobowiązana złożyć oświadczenie o braku obowiązku jego sporządzania i składania rocznego s

0 121
Wspólnota Mieszkaniowa nie jest zobligowana do sporządzania sprawozdań finansowych zgodnie z ustawą o rachunkowości, czy w związku z brakiem takiego obowiązku jest zobowiązana złożyć oświadczenie o braku obowiązku jego sporządzania i składania rocznego sprawozdania w systemie EKRS

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy o własności lokali wspólnota mieszkaniowa prowadzeni określoną przez siebie pozaksięgową ewidencję kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Wspólnoty mieszkaniowe nie muszą stosować się do wymogów ustawy o rachunkowości, nie muszą prowadzić ksiąg rachunkowych i same stanowią o tym, w jaki sposób będą prowadzić ewidencję pozaksięgową. Przepisy wymagają jedynie, by wspólnoty mieszkaniowe dokonywała rozliczeń przez rachunek bankowy (art. 30 ust. 1 ustawy), ewidencjonowała koszty zarządu nieruchomością wspólną, ewidencjonowała zaliczki na pokrycie kosztów zarządu nieruchomością wspólną, ewidencjonowała rozliczenia z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej (art. 29 ust. 1, art. 22 ust. 3 pkt 10). Zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o własności lokali zarząd wspólnoty mieszkaniowej jest obowiązany składać właścicielom lokali roczne sprawozdanie z działalności oraz zwoływać zebranie ogółu właścicieli co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku. Nieobowiązujące już rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej stosowało się do wspólnot mieszkaniowych, z wyjątkiem wspólnot, w których zarząd nieruchomością wspólną powierzono jednostce działającej na zasadach określonych w przepisach prawa budżetowego (art.1 ust 1 pkt 9). Według tego rozporządzenia wspólnoty mieszkaniowe prowadziły księgi rachunkowe i sporządzały roczne sprawozdanie finansowe w sposób uproszczony. Uproszczony sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych przez wspólnoty mieszkaniowe polegał na prowadzeniu ewidencji, w ramach której rejestrowało się wszystkie przychody, koszty i środki pieniężne oraz związane z tym rozrachunki; w tym przypadku księgi rachunkowe mogły być prowadzone w postaci rejestru lub na luźnych...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy