Dołącz do czytelników
Brak wyników

Aktualności

22 listopada 2021

Wydanie kopii pozwoleń na użytkowanie bloków wchodzących w skład Wspólnoty

0 109

Czy Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego ma obowiązek na wniosek Wspólnoty wydać kopię pozwoleń na użytkowanie dla 3 bloków wchodzących w skład Wspólnoty? Pytam, bo kiedyś mi odmówiono mówiąc, żeby zwracać się do dewelopera. A ostatnio dowiedziałem się, że jest ustawa dostępu do informacji publicznej i PINB ma na to 14 dni. Jaka jest prawda? I tu jest taka sytuacja, że Wspólnota na dzień dzisiejszy składa się z 4 bloków, docelowo będzie 5 bloków (deweloper jest w trakcie budowy). Czy Wspólnota może wystąpić do PINBU o uzyskanie kopii pozwolenia na użytkowanie czy takie prawo ma na chwilę obecną tylko inwestor, czyli deweloper?

Co radzi ekspert?

Wspólnota może zwrócić się do PINB-u z wnioskiem o udostępnienie wspólnocie mieszkaniowej na podstawie przepisów ustawy z dnia 06.09.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 2176 ze zm.; dalej: „DostPublU”), danych obejmujących decyzję PINB dot. przedmiotowego pozwolenia na użytkowanie wraz z ewentualnymi poczynionymi od czasu jej wydania zmianami, poprzez doręczenie wspólnocie przedmiotowej decyzji na wskazany przez nią adres.

W tym miejscu wyjaśnić należy, iż pojęcie „informacji publicznej” zostało określone przez ustawodawcę w art. 1 ust. 1 i art. 6 DostPublU. W świetle zaś powołanych wyżej przepisów, „informacją publiczną” jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 DostPublU. Ponieważ – jak wskazuje się to w orzecznictwie sądowo-administracyjnym - sformułowania te nie są zbyt jasne, należy przy ich wykładni kierować się art. 61 Konstytucji RP, zgodnie z którym prawo do informacji jest publicznym prawem obywatela, realizowanym na zasadach skonkretyzowanych w przepisach DostPublU.

Mając zatem na uwadze przepisy DostPublU nie ulega wątpliwości, że Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego jest podmiotem zobowiązanym - na gruncie tej ustawy - do udostępnienia informacji, mającej charakter informacji publicznej, będącej w jego posiadaniu (art. 4 ust. 3 DostPublU). W tym wobec tego, również informacji publicznych obejmujących wydane przez ten organ decyzje.

Przykładowo, jak wyjaśnił to WSA w Warszawie w wyroku z dnia 11.02.2011 r. (II SAB/Wa 347/10), żądana przez wnioskodawcę decyzja o pozwoleniu na użytkowanie wydana przez PINB znajduje się niewątpliwie w posiadaniu Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego. Odmowa zatem udostępnienia tej decyzji podmiotowi wnioskującemu na podstawie przepisów DostPublU, z powołaniem się przez PINB na to tylko, że z art. 1 ust. 2 DostPublU wynika, iż w zakresie dostępu do informacji publicznej do akt mają pierwszeństwo przepisy ustaw na podstawie, których prowadzone było postępowanie w sprawie udzielenia pozwolenia na użytkowanie, tj. Prawo budowlane i Kodeks postępowania administracyjnego, a co za tym idzie, że ze względu na regulację zawartą w odrębnej ustawie, tj. w art. 59 ust. 7 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.; dalej: „PrBud”), nie znajduje uzasadnienia DostPublU – nie była prawidłowa. Bez znaczenia pozostawał przy tym również podniesiony przez PINB argument, iż wnioskodawca nie był również stroną postępowania w sprawie żądanego pozwolenia na budowę.

Z takim poglądem organu nie można się zgodzić. Choć wprawdzie PINB prawidłowo twierdził, że na podstawie art. 59 ust. 7 Prawa budowlanego wnioskodawca nie był stroną postępowania i nie był uprawniony do wglądu w akta sprawy administracyjnej, w której nie był stroną (gdyż stroną postępowania w sprawie pozwolenia na użytkowanie jest wyłącznie inwestor), to jednak w takiej sytuacji osoba trzecia - a za taką w tym przypadku należało uznać wnioskodawcę - może uzyskać informację, mającą charakter informacji publicznej, właśnie w trybie dostępu do informacji publicznej.

Mając powyższe na uwadze, istnieje zatem możliwość uzyskania żądanej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie od PINB-u w drodze zastosowania przepisów DostPublU.

Wskazać dodatkowo należy wobec tego w tym miejscu, iż stosownie do treści art. 13 ust. 1 DostPublU, udostępnienie informacji na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki nie później jednak niż w terminie 14 dni, z wyjątkiem jednak sytuacji przewidzianej w art. 13 ust. 2 i art. 15 ust. 2 DostPublU, tj. jeżeli:

  • informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym wyżej, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku (art. 13 ust. 2 DostPublU);
  • podmiot obowiązany do udzielenia informacji  w wyniku udostępnienia informacji publicznej miałby ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, to w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, zobowiązany jest powiadomić wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje w takim przypadku po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

Przypisy