Brak wyników

Pytanie do eksperta

29 sierpnia 2022

Wynagrodzenie członka zarządu wspólnoty

0 6449

Czy w świetle obowiązujących przepisów podatkowych wynagrodzenie członka Zarządu Wspólnoty (powołanie uchwałą) podlega jakiemuś opodatkowaniu czy opłatom ZUS? Czy też nic się nie zmieniło w porównaniu do 2021 roku?

Odpowiedź eksperta:

Zgodnie z art. 28 ustawy z 24.06.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1048 ze zm.; dalej: „UWL”), właściciel lokalu pełniący obowiązki członka zarządu może żądać od wspólnoty wynagrodzenia odpowiadającego uzasadnionemu nakładowi pracy.

Wynagrodzenie otrzymywane przez członka zarządu wspólnoty mieszkaniowej może wynikać przy tym bezpośrednio z powołania (uchwały). Otrzymywane z tego tytułu wynagrodzenie stanowi wówczas przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1228 ze zm.; dalej: „OPDOF”). Wynika to z faktu, że:

  • wspólnota nie posiada osobowości prawnej, stąd nie może dojść do rozliczenia działalności wykonywanej osobiście, prowadzonej przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych (nie można więc korzystać ze zwolnień z podatku diet, które wypłacane są takim osobom);
  • czynność nie stanowi działalności na rzecz ogółu społeczności lub na rzecz społeczności lokalnej, stąd przychody nie zalicza się do grupy otrzymywanych przez osoby wykonujące czynności związane z pełnieniem obowiązków społecznych lub obywatelskich, bez względu na sposób powoływania tych osób, nie wyłączając odszkodowania za utracony zarobek.

Członkowie zarządów wspólnot mieszkaniowych, pełniący swoją funkcję na podstawie wyboru dokonanego uchwałą właścicieli lokali nie są natomiast zobligowani do opłacania składek zdrowotnych w związku z otrzymywanym z tego tytułu wynagrodzeniem. Przypomnieć przy tym należy, iż w drodze zmian wprowadzonych w ramach tzw. „Nowego Ładu”, ustawodawca dodał do art. 66 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1285 ze zm.; dalej: „ustawa zdrowotna”) nowy pkt 35a, zgodnie z którym objęto – od dnia 1 stycznia 2022 roku - obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym także osoby powołane do pełnienia funkcji na mocy aktu powołania, które z tego tytułu pobierają wynagrodzenie. Przez „wynagrodzenie” użyte w nowym art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy zdrowotnej należy zaś rozumieć „przychody”, o których mowa w przepisach OPDOF, czyli przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządu, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych.

Powyższe wskazanie przesądza zatem, iż nowy przepis ustawy zdrowotnej znajduje zastosowanie do osób osiągających przychody w rozumieniu art. 13 pkt 7 OPDOF, zgodnie z którym, za przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 OPDOF, uważa się przychody otrzymywane przez osoby, niezależnie od sposobu ich powoływania, należące do składu zarządów, rad nadzorczych, komisji lub innych organów stanowiących osób prawnych. Tak też, członkowie zarządu wspólnot mieszkaniowych powoływani uchwałą podlegaliby składce zdrowotnej jeżeli przychody otrzymywane przez te osoby byłyby opodatkowane na podstawie art. 13 pkt 7 OPDOF (a więc stanowiłyby przychody z działalności wykonywanej osobiście). Mając zaś na uwadze utrwalone tak w doktrynie, jak i orzecznictwie stanowisko, zgodnie z którym otrzymywane przez członków zarządu wspólnoty mieszkaniowej - powołanych w drodze uchwały – z tego tytułu wynagrodzenie stanowi przychód z innych źródeł, o których mowa w art. 10 ust. 1 pkt 9 w zw. z art. 20 ust. 1 OPDOF, przesądza to o przyjęciu, iż osoby te nie zostały objęte obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym od dnia 1 stycznia 2022 r. na podstawie nowej regulacji art. 66 ust. 1 pkt 35a ustawy zdrowotnej.

Przypisy