Dołącz do czytelników
Brak wyników

Pytanie do eksperta

10 września 2019

Zarz ad 1 osobowy we wspólnocie składa rezygnację we wrześniu, ale termin odejścia określa dzień 31.12.2019. Czy jego obowiązkiem jest znalezienie następcy? Jeżeli żaden mieszkaniec go nie zastąpi, nie znajdą we własnym zakresie zarządcy to jakie konsekwe

0 226
Zarz ad 1 osobowy we wspólnocie składa rezygnację we wrześniu, ale termin odejścia określa dzień 31.12.2019. Czy jego obowiązkiem jest znalezienie następcy? Jeżeli żaden mieszkaniec go nie zastąpi, nie znajdą we własnym zakresie zarządcy to jakie konsekwencje poniesie osoba, która odchodzi? Od 1.01.2020 roku kto ma robić przelewy itp?

Zarząd wspólnoty mieszkaniowej Zgodnie z ustawą o własności lokali właściciele lokali w dużej wspólnocie mieszkaniowej są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu. Zarząd kieruje sprawami wspólnoty mieszkaniowej i reprezentuje ją na zewnątrz oraz w stosunkach między wspólnotą a poszczególnymi właścicielami lokali. Gdy zarząd jest kilkuosobowy, oświadczenia woli za wspólnotę mieszkaniową składają przynajmniej dwaj jego członkowie. Członkiem zarządu może być wyłącznie osoba fizyczna wybrana spośród właścicieli lokali lub spoza ich grona. Zarząd wspólnoty lub poszczególni jego członkowie mogą być w każdej chwili na mocy uchwały właścicieli lokali odwołani ze sprawowanej funkcji i nie muszą istnieć żadne przyczyny uzasadniające to odwołanie. Wystarczy taka wola większości. Rezygnacja członka zarządu wspólnoty ze sprawowania funkcji Tak jak w przypadku każdego stosunku prawnego tak samo w przypadku stosunku łączącego wspólnotę mieszkaniową z członkiem zarządu uprawnienie do jego rozwiązania przysługuje obu stronom. Zatem nie tylko wspólnota mieszkaniowa ma prawo odwołać członka zarządu lub cały zarząd ale także członek zarządu lub cały zarząd mają prawo zrezygnować ze sprawowania swojej funkcji. Aby członek zarządu wspólnoty mieszkaniowej z własnej woli przestał piastować swoją funkcję musi podjąć taką decyzję i oznajmić ją wspólnocie mieszkaniowej. Najwłaściwszą formą będzie w takim wypadku pisemne złożenie rezygnacji doręczone własnoręcznie albo wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru. Pismo takie nie musi mieć żadnej szczególnej formy ani treści, natomiast jasno z niego powinno wynikać, że członek zarządu rezygnuje ze sprawowanej funkcji oraz czy robi to w trybie natychmiastowym czy po upływie jakiegoś terminu na przykład z końcem miesiąca, końcem roku itp. Jeżeli rezygnacja nie wskazuje terminu rezygnacji z funkcji należy uznać, że członek zarządu zrezygnował z funkcji z dniem złożenia wspólnocie mieszkaniowej oświadczenia. Członkowie zarządu mogą ze sprawowanej funkcji zrezygnować także na zebraniu wspólnoty mieszkaniowej składając oświadczenie pisemnie lub nawet ustnie co powinno podlegać odnotowaniu w protokole. Rezygnacja członka zarządu ze sprawowania funkcji jest jego indywidualną decyzją na którą nie musi uzyskać niczyjej zgody. Wspólnota mieszkaniowa nie może bowiem zmusić danej osoby do pełnienia funkcji członka zarządu zatem nie ma możliwości podjęcia żadnej uchwały w tej kwestii. Jedyną decyzją jaką wspólnota mieszkaniowa podejmuje w związku z rezygnacją członka zarządu to uchwała o wyborze nowego członka zarządu. Z tym że o ile w przypadku zarządu jednoosobowego jest to konieczne to w przypadku zarządu wieloosobowego już nie i zarząd po rezygnacji jednego z członków może też dalej działać w zmniejszonym składzie. Wybór zarządu wspólnoty mieszkaniowej W praktyce pod pojęciem wyboru czy zmiany zarządu będziemy mieli do czynienia z różnymi sytuacjami prawnymi. Właściciele lokali muszą zdecydować nie tylko kto wejdzie w skład zarządu wspólnoty ale i ile członków zarząd będzie liczył. Choć decyzje te są ze sobą ściśle związane to jednak przy późniejszej zmianie zarządu wspólnoty mogą przybrać zupełnie odrębną formę. Przy zmianie zarządu możemy mieć bowiem do czynienia ze zmianą całego składu zarządu i powołaniem nowego zarządu w określonym takim samym ilościowo składzie lub też z odwołaniem jednego czy też kilku członków zarządu i wyborem na ich miejsce innych osób lub też z odwołaniem jednego czy też kilku członków zarząd...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy