Czy każda podjęta uchwała musi być podpisana przez Zarząd ?

Stosownie do art. 30 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 532 ze zm.; dalej: UWL), zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 UWL, jest obowiązany:

 • dokonywać rozliczeń przez rachunek bankowy;
 • składać właścicielom lokali roczne sprawozdanie ze swojej działalności;
 • zwoływać zebranie ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku., którego przedmiotem powinny być w szczególności (art. 30 ust. 2 UWL): a) uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu; b) ocena pracy zarządu lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 UWL; c) sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium.

O zebraniu ogółu właścicieli lokali (w szczególności zaś zebrania rocznego) zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 UWL zobowiązany jest przy tym zawiadomić każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania. W zawiadomieniu tym należy zaś podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali należy wskazać ponadto treść tej zmiany (art. 32 UWL). Jak podkreśla się to w tym miejscu w doktrynie, przepisy UWL nie dają jednocześnie żadnych wskazówek co do sposobu, w jaki właściciele powinni być zawiadomieni o zebraniu wspólnoty (w tym zebraniu rocznym), aby można było stwierdzić, że czynność ta została dokonana skutecznie.

Dotyczy to również szczegółowego zakresu i formy dołączanych do zawiadomienia przez zarząd dokumentów lub informacji, za wyjątkiem – jak wskazuje się to w doktrynie - przedkładanego  przez zarząd, sprawozdania. W tym zaś zakresie w orzecznictwie można spotkać dwa, przeciwstawne poglądy. Zgodnie z pierwszym z nich, sprawozdanie to winno być przedstawione w formie pisemnej, a zatem utrwalone i podpisane przez członków zarządu. Sprawozdanie finansowe zarządu wspólnoty mieszkaniowej jest bowiem dokumentem, który musi pochodzić od zarządu. Niepodpisanie tego sprawozdania oznacza więc, że jest to jedynie projekt dokumentu, sprzeczny z wymogami art. 30 UWL. Projekt sprawozdania nie może zaś być przedmiotem obrad zebrania członków wspólnoty, ani tym bardziej stanowić podstawy do udzielenia zarządowi absolutorium (vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 28.06.1999 r., I ACa 282/99).  W myśl natomiast drugiego poglądu prezentowanego w orzecznictwie, przy sk..

Pozostało 60% treści. Zaloguj się, aby przeczytać całość:

NIE MAM KONTA

Dołącz do grona użytkowników portalu i uzyskaj dostęp do wszystkich jego treści. Portal zawiera między innymi:

 • filmy instruktażowe prowadzone przez inspektorów budowlanych, którzy krok po kroku omawiają postępowanie przy problemach technicznych w budynkach,
 • porady prawne - kompleksowe wyjaśnienie problemowych sytuacji przy zarządzaniu nieruchomościami z zakresu prawa, administrowania i finansów – uzupełnione przez powiązane orzecznictwo i niezbędną dokumentację,
 • dokumentacja zarządcy - dostęp do ogromnej bazy dokumentów.

Dodatkowo możliwość INDYWIDULANYCH KONSULTACJI EKSPERCKICH! Odpowiedź na Twoje pytanie udzielimy w ciągu 2-3 dni roboczych!

Uzyskaj dostęp

MAM KONTO

Zobacz także:

Ile czasu deweloper ma na odpowiedź na pismo od Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej?

O ile przedmiotem wezwania adresowanego do dewelopera nie są zagadnienia – ogólnie rzecz ujmując - związane z wadami lub usterkami wykonanych prac, bądź przeniesieniem własności lokalu lub domu jednorodzinnego (vide: ustawa z dnia 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1805 ze zm.), brak jest przepisów rangi ustawowej, które wprost nakładałyby na dewelopera konieczność pisemnego ustosunkowania się w określonym terminie na korespondencję otrzymaną tak od właściciela lokalu, nabytego od dewelopera, jak też zarządu wspólnoty mieszkaniowej, która ukonstytuowała się w oddanym do użytkowania budynku, tj. zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 532 ze zm.).

ACTISPRO wspiera zarządców nieruchomości!

W obliczu kryzysu pandemii COVID-19, twórca innowacyjnego oprogramowania do zarządzania nieruchomościami, spółka Actislink, wychodzi naprzeciw potrzebom zarządców nieruchomości, oddając bezpłatnie do korzystania innowacyjne narzędzie przeznaczone do automatyzacji procesów w branży zarządzania nieruchomościami – oprogramowanie ActisPRO

e-obsługa mieszkańców

Portal internetowy mieszkańców to związane z obsługą klienta narzędzie informatyczne, będące ważnym elementem zintegrowanych systemów wspomagających zarządzanie nieruchomościami, którego znaczenie i rola w ostatnim czasie znacząco wzrosły.

UZYSKAJ DOSTĘP DO:

 • 324 artykułów z poradami prawnymi, które pomogą rozwiązać problematyczne sprawy w zarządzanych przez Ciebie nieruchomościach,
 • 154 wzorcowych dokumentów do wykorzystania w każdej chwili i dostosowane do wszystkich typów obiektów,
 • 72 h tyle maksymalnie czasu będziesz czekał na odpowiedź na swoje pytania,
 • 640 minut filmu instruktażowego omawiającego postępowanie przy problemach technicznych,
 • 167 komentarzy do podzielonych tematycznie orzecznictw i wyroków,
Uzyskaj dostęp