Dołącz do czytelników
Brak wyników

Sprawowanie zarządu bez potrzeby stosowania zasad określonych w innych przepisach

Porady prawne | 17 maja 2019 |
0 63

Uregulowanie zarządu rzeczą wspólną przewidziane w art. 199–209 k.c. jest uregulowaniem kompletnym; nie zawiera odesłania do innych przepisów i jest wystarczające do sprawowania zarządu bez potrzeby stosowania zasad określonych w innych, szczególnych przepisach dotyczących zarządu.

W myśl tego uregulowania, sprawowanie zarządu rzeczą wspólną odbywa się przez dokonywanie czynności faktycznych i prawnych przez samych współwłaścicieli, bez podejmowania uchwał stwierdzających możliwość ich dokonania. Przewiduje ono możliwość zwrócenia się do sądu o rozstrzygnięcie w wypadkach, w których stosownie do tego uregulowania rozstrzygnięcie takie jest potrzebne dla zapewnienia prawidłowości zarządu. Do tego zarządu nie mają zastosowania przepisy ustawy z dnia 24 czerwca o własności lokali (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1892 ze zm.) dotyczące zarządu nieruchomością wspólną w dużej wspólnocie mieszkaniowej, a więc ani przepisy o podejmowaniu uchwał przez właścicieli lokali, ani o zaskarżaniu uchwał do sądu.

POLECAMY

Wspólnota mieszkaniowa, licząca mniej niż 7 lokali, podjęła uchwałę w sprawie ustalenia ciszy nocnej. Jedna ze współwłaścicielek nieruchomości złożyła pozew o uchylenie przedmiotowej uchwały, względnie o ustalenie, że przedmiotowa uchwała nie istnieje. Powódka podniosła, że istnieje wątpliwość, czy w małej wspólnocie mieszkaniowej w ogóle może zostać podjęta uchwała.

Sąd Okręgowy w Krakowie oddalił powództwo o uchylenie uchwały oraz o ustalenie jej nieistnienia. Uznał roszczenia powódki za nieuzasadnione, stwierdzając, że przepisy prawa nie przewidują takiego roszczenia jak roszczenie o uchylenie uchwały większości jako sposobu rozstrzygania sporów pomiędzy współwłaścicielami. Jest ono przewidziane w art. 25 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali, ale dotyczy tylko wspólnot, gdzie wyodrębnionych lokali jest więcej niż siedem. Zatem ten przepis nie ma zastosowania w niniejszej sprawie.

Również drugie roszczenie powódki – o ustalenie nieistnienia uchwały Sąd Okręgowy uznał za nieuzasadnione. Stwierdził, że pojęcie uchwały nie jest co praw...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy