Dołącz do czytelników
Brak wyników

Czy fundusz remontowy wspólnoty może wykazywać wartość ujemną?

Porady prawne | 17 maja 2019 |
0 232

Dzieje się tak po zaksięgowaniu w koszty funduszu remontowego faktury za remont, finansowany przez kolejne lata z zaciągniętego kredytu. Czy takie koszty nie powinny być rozliczane w czasie do wysokości kredytu faktycznie spłaconego w danym roku?

Wspólnota mieszkaniowa to nie przedsiębiorstwo, a rachunkowość wspólnoty mieszkaniowej jest uproszczona. Ma ona na celu tylko rozliczenie wpłat właścicieli lokali w stosunku do przypadających na nich kosztów. Nieobowiązujące już rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 sierpnia 1998 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek nieprowadzących działalności gospodarczej odnosiło się do wspólnot mieszkaniowych, z wyjątkiem tych, w których zarząd nieruchomością wspólną powierzono jednostce działającej na zasadach określonych w przepisach prawa budżetowego (art. 1 ust. 1 pkt 9). Według tego rozporządzenia wspólnoty mieszkaniowe prowadziły księgi rachunkowe i sporządzały roczne sprawozdanie finansowe w sposób uproszczony. Polegało to na ewidencji, w ramach której rejestrowało się wszystkie przychody, koszty i środki pieniężne oraz związane z tym rozrachunki. Wspólnoty mieszkaniowe miały prowadzić księgi rachunkowe, stosując odpowiednie przepisy ustawy o rachunkowości, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia. Zostało ono uchylone przez rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej z dnia 15 listopada 2001 r., opublikowane w Dz. U. z 30 listopada 2001 r., Nr 137, poz. 1539, zmienione następnie rozporządzeniem z dnia 23 stycznia 2003, Dz. U. z 2003 r. Nr 11, poz. 117. Rozporządzenie to usunęło zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych i sporządzania rocznych sprawozdań finansowych przez wspólnoty mieszkaniowe. Zmiany w przepisach dotyczących rachunkowości były konsekwencją zmiany w ustawie o własności lokali. Ustawą z dnia 16 marca 2000 r. o zmianie ustawy o własności lokali oraz zmieniająca ustawę o zmianie ustawy o własności lokali. (Dz. U. z 2000 r. Nr 29, poz. 355) dodano między innymi art. 22 ust. 3 pkt 10, który stanowi, że do czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu należy określenie zakresu i sposobu prowadzenia przez zarząd lub zarządcę, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono, ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną, zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej oraz art. 29 ust. 1, zgodnie z którym zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono, obowiązany prowadzić dla każdej nieruchomości wspólnej określoną przez wspólnotę mieszkaniową, ewidencję pozaksięgową kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na pokrycie tych kosztów, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieruchomości wspólnej. Zatem od wejścia w życie zmian obowiązek powyższy został ograniczony do prowadzenia dla nieruchomości wspólnej ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną oraz zaliczek uiszczanych na ich pokrycie, a także rozliczeń z innych tytułów na rzecz nieru...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy