Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

22 lipca 2020

Czy każda podjęta uchwała musi być podpisana przez Zarząd ?

0 746
NULL

Stosownie do art. 30 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 532 ze zm.; dalej: UWL), zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 UWL, jest obowiązany:

  • dokonywać rozliczeń przez rachunek bankowy;
  • składać właścicielom lokali roczne sprawozdanie ze swojej działalności;
  • zwoływać zebranie ogółu właścicieli lokali co najmniej raz w roku, nie później niż w pierwszym kwartale każdego roku., którego przedmiotem powinny być w szczególności (art. 30 ust. 2 UWL): a) uchwalenie rocznego planu gospodarczego zarządu nieruchomością wspólną i opłat na pokrycie kosztów zarządu; b) ocena pracy zarządu lub zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 UWL; c) sprawozdanie zarządu i podjęcie uchwały w przedmiocie udzielenia mu absolutorium.

O zebraniu ogółu właścicieli lokali (w szczególności zaś zebrania rocznego) zarząd lub zarządca, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono w sposób określony w art. 18 ust. 1 UWL zobowiązany jest przy tym zawiadomić każdego właściciela lokalu na piśmie przynajmniej na tydzień przed terminem zebrania. W zawiadomieniu tym należy zaś podać dzień, godzinę, miejsce i porządek obrad. W wypadku zamierzonej zmiany we wzajemnych prawach i obowiązkach właścicieli lokali należy wskazać ponadto treść tej zmiany (art. 32 UWL). Jak podkreśla się to w tym miejscu w doktrynie, przepisy UWL nie dają jednocześnie żadnych wskazówek co do sposobu, w jaki właściciele powinni być zawiadomieni o zebraniu wspólnoty (w tym zebraniu rocznym), aby można było stwierdzić, że czynność ta została dokonana skutecznie.

Dotyczy to również szczegółowego zakresu i formy dołączanych do zawiadomienia przez zarząd dokumentów lub informacji, za wyjątkiem – jak wskazuje się to w doktrynie - przedkładanego  przez zarząd, sprawozdania. W tym zaś zakresie w orzecznictwie można spotkać dwa, przeciwstawne poglądy. Zgodnie z pierwszym z nich, sprawozdanie to winno być przedstawione w formie pisemnej, a zatem utrwalone i podpisane przez członków zarządu. Sprawozdanie finansowe zarz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy