Dołącz do czytelników
Brak wyników

Czy Wspólnota Mieszkaniowa może odciąć ciepłą wodę członkowi Wspólnoty z powodu zadłużenia lokalu?

Porady prawne | 17 maja 2019 |
0 86

Część wspólnot mieszkaniowych, które mają do czynienia z zadłużonymi lokalami podejmuje próby odcięcia dłużnikowi mediów traktując to jako sposób wymuszenia na dłużniku zapłaty zaległości.

Jednak jest to działanie sprzeczne z prawem, nawet jeżeli wspólnoty kierują się zasadami ustawy prawo energetyczne i ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Obie ustawy upoważniają bowiem do odcięcia wody czy energii jedynie przedsiębiorców, którzy zajmują się ich dostarczaniem. Potwierdził to Sąd Apelacyjny we Wrocławiu (sygn.akt I ACa 278/11). W przedmiotowej sprawie jeden z członków wspólnoty zalegał z opłatami za wodę dlatego wspólnota w celu przymuszenia zapłaty zaległości podjęła uchwałę o odcięciu dopływu wody. Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, uchylił uchwałę wspólnoty jako sprzeczną z prawem. Sąd przypomniał, że zgodnie z art. 8 ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków tylko przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne może odciąć dostawę wody. Ponadto należy zwrócić uwagę, że z odcięciem wody wiąże się szereg obowiązków w tym koniecznością udostępnienia zastępczego punktu poboru wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i poinformowania o możliwościach korzystania z tego punktu oraz zawiadomienia powiatowego inspektora sanitarnego, zarządu gminy oraz odbiorcę usługi co najmniej na 20 dni przed planowanym terminem odcięcia dostaw wody. Zatem jeżeli wspólnota mieszkaniowa chciałaby odciąć wodę w lokalu musi zwrócić się z takim wnioskiem do przedsiębiorstwa, które dostarcza wodę do budynku. Choć ten wniosek raczej nie spotka się z pozytywną reakcją przedsiębiorstwa, jeżeli nie będzie mu towarzyszyć jedna z sytuacji omówionych w ustawie:

POLECAMY

  • przyłącze wodociągowe lub przyłącze kanalizacyjne wykonano niezgodnie z przepisami prawa,
  • odbiorca usług nie uiścił należności za pełne dwa okresy obrachunkowe, następujące po dniu otrzymania upomnienia w sprawie uregulowania zaległej opłaty (odbiorcą usług będzie jednak wspólnota mieszkaniowa, chyba, że umowę podpisał bezpośrednio lokator),
  • jakość wprowadzanych ścieków nie spełnia wymogów określonych w przepisach prawa lub stwierdzono celowe uszkodzenie albo pominięcie urządzenia pomiarowego,
  • został stwierdzony nielegalny pobór wody lub nielegalne odprowadzanie ścieków, to jest bez zawarcia umowy, jak również przy celowo uszkodzonych albo pominiętych wodomierzach lub urządzeniach pomiarowych.

Należy zwrócić uwagę, że przedsiębiorstwo może odciąć wodę tylko w określonych w ustawie przypadkach. Nawet jeżeli ktoś uznałby, że wspólnota mieszkaniowa ma takie same prawa jak przedsiębiorstwo musiałaby zapewnić odcinanym właścicielom źródło zaopatrzenia w wodę, za którą z reguły sama musiałaby zapłacić. Zatem odcinając wodę dłużnikowi mieszkańcy nar...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy