Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

6 kwietnia 2020

Czy można zamontować kominek w budynku wielorodzinnym?

0 590
O tym, gdzie i kiedy można w ogóle korzystać z kominka, stanową przepisy rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.4.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1065; dalej: WarunkiTechR).

Tak też, stosownie do § 132 ust. 3 WarunkiTechR, kominki opalane drewnem z otwartym paleniskiem lub zamkniętym wkładem kominkowym mogą być instalowane wyłącznie w budynkach jednorodzinnych, mieszkalnych w zabudowie zagrodowej i rekreacji indywidualnej oraz niskich budynkach wielorodzinnych, w pomieszczeniach:

  • o kubaturze wynikającej ze wskaźnika 4 m3/kW nominalnej mocy cieplnej kominka, lecz nie mniejszej niż 30 m3;
  • spełniających wymagania dotyczące wentylacji, o których mowa w §150 ust. 9 WarunkiTechR;
  • posiadających przewody kominowe określone w §140 ust. 1 i 2 oraz §145 ust. 1 WarunkiTechR;
  • w których możliwy jest dopływ powietrza do paleniska kominka w ilości:
  1. co najmniej 10 m3/h na 1 kW nominalnej mocy cieplnej kominka - dla kominków o obudowie zamkniętej,
  2. zapewniającej nie mniejszą prędkość przepływu powietrza w otworze komory spalania niż 0,2 m/s - dla kominków o obudowie otwartej.

 

W orzecznictwie sądowo-administracyjnym zwraca się przy tym uwagę, iż pojęcie budynku „niskiego” zawarte w §8 pkt 1 WarunkiTechnR, zgodnie z którym, budynkiem niskim jest budynek o wysokości do 12 m włącznie nad poziomem terenu lub budynek mieszkalny o wysokości do 4 kondygnacji nadziemnych włącznie, wyklucza możliwość instalacji kominka w wysokich budynkach wielorodzinnych. Do kondygnacji budynku nie zalicza się zaś jego poddasza (vid...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy