Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo

15 maja 2020

Czy naprawa sufitu w garażu należy do właściciela garażu czy Wspólnoty Mieszkaniowej?

0 102
NULL

W pierwszej kolejności stwierdzić należy, że strop jako konstrukcja oddzielająca dwa lokale w budynku wspólnoty mieszkaniowej (czy to lokale mieszkalne, czy też lokale o innym przeznaczeniu bądź ich kombinację) stanowi przedmiot przymusowej współwłasności właścicieli lokali, o której mowa w art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 737 ze zm.; dalej: „UWL”), a tym samym koszty jego naprawy ponosi wspólnota mieszkaniowa.

POLECAMY

Ustawodawca w art. 3 ust. 2 UWL wskazał bowiem wyraźnie, że nieruchomość wspólną stanowi grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali. Przepis ten odwołuje się zatem do kryterium funkcjonalnego, wskazując, że nieruchomością wspólną są te części nieruchomości, które „nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali”. W orzecznictwie postuluje się, by pojęciu „użytku” na gruncie przepisu art. 3 ust. 2 UWL nadać szerszy zakres, który musi być odnoszony właśnie do funkcji, jaką pełni dana część nieruchomości wspólnej. W konsekwencji, każda część, której funkcja wykracza poza sferę odrębnego lokalu, powinna być uznawana za należącą do nieruchomości wspólnej.

W orzecznictwie (vide: wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 13.8.2013 r., I ACa 484/13) wskazuje się wobec tego, że podłoga w lokalu usytuowanym na wyższej kondygnacji w postaci desek, parkietu, płytek itp. służy do wyłącznego użytku właściciela lokalu, który z niej korzysta. Z kolei, sufit w postaci wykończenia, czy oświetlenia służy wyłącznie do użytku właściciela lokalu usytuowanego poniżej. Natomiast, płyta podłogowa (stropowa) jako element konstrukcyjny budynku służy do ogólnego użytku i stanowi element, za którego stan odpowiedzialność ponosi wspólnota. W przypadku zatem naruszenia tego elementu lub jego wad oddziaływujących na więcej niż jeden lokal, za koszty związane z jego remontem i konserwacją odpowiedzialność ponosić winna wspólnota. Z całą więc pewnością koszty remontu belek stropowych w budynku wspólnoty mieszkaniowej zaliczają się do wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, gdyż –...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy