Dołącz do czytelników
Brak wyników

Wyrok sądu nie po myśli zarządu

Porady prawne | 17 maja 2019 |
0 62

Sąd okręgowy uchylił wyrokiem punkty regulaminu rozliczania kosztów mediów dotyczące rozliczania nadpłaty/niedopłaty proporcjonalnie do udziału w ich zużyciu. Jako właściwe wskazał rozliczanie ich proporcjonalnie do udziałów w nieruchomości wspólnej (art. 12 ust. 2 uwl). Wspólnota złożyła w tym zakresie apelację, którą sąd apelacyjny oddalił. Zarząd nie zamierza zastosować się do wyroku sądu i pomimo prawomocnego uchylenia punktów regulaminu zmierza rozliczyć różnice w kosztach mediów proporcjonalnie do udziału w ich zużyciu.

1. Czy zarząd wspólnoty może ignorować prawomocny wyrok sądu?

POLECAMY

2. Czy zarządca powinien odmówić rozliczenia kosztów niezgodnie z prawomocnym wyrokiem?

3. Jakie konkretne konsekwencje może obecnie mieć dla wspólnoty/zarządu/zarządcy niezastosowanie się do wyroku sądu?

 

Należy zwrócić uwagę, że odpowiedzialność zarządu lub zarządcy może przybrać formę odpowiedzialności cywilnej i karnej. Zarząd czy zarządca ponoszą odpowiedzialność w przypadku niewypełnienia swoich obowiązków. Odpowiadają zarówno za zaniechania, jak i za działania. Odpowiedzialność cywilna powstaje w wyniku wyrządzenia szkody (tzw. odpowiedzialność deliktowa), a w przypadku zarządcy także z tytułu niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy (tzw. odpowiedzialność kontraktowa). Odpowiedzialność deliktowa występuje wówczas, gdy wskutek czynu zabronionego powstało zdarzenie skutkujące powstaniem szkody osobowej bądź materialnej. Odpowiedzialność kontraktowa wynika z umowy między zarządcą nieruchomości a wspólnotą mieszkaniową. O ile zarząd ponosi głównie odpowiedzialność deliktową, ponieważ zdarzenia powstają wskutek zaniedbań czy zaniechań wykonania czynności nakazanych przez przepisy, o tyle w przypadku zarządcy oba rodzaje odpowiedzialności nakładają się na siebie, gdyż to on przejmuje obowiązki wynikające z przepisów na podstawie umowy o zarządzanie. Zgodnie z art. 355 Kodeksu cywilnego dłużnik obowiązany jest do staranności ogólnie wymaganej w stosunkach danego rodzaju (należyta staranność). Natomiast w przypadku zarządcy należytą staranność dłużnika określa się z uwzględnieniem zawodowego charakteru tej działalności. W przypadku zarządzania nieruchomościami, a więc działalności podlegającej reglamentacji, do której wykonywania potrzeba uprawnień, ta staranność traktowana jest w sposób szczególny. Odpowiedzialność zarządcy za wykonanie zobowiązania wobec właścicieli nieruchomości będzie zaostrzona, gdyż z zawodowego charakteru działalności, jaką prowadzi zarządca, ustawodawca wymaga od niego szczególnej staranności (wyrok SN z dnia 5 lutego 2002 r., sygn. akt: II CKN 894/99).

Zarząd czy zarządca mogą ponosić również odpowiedzialność karną. Z odpowiedzialnością tą będziemy mieć do czynienia wówczas, gdy ich działania lub zaniechania wyczerpują znamiona czynu zabronionego. Osoba, która została obowiązana do zajmowania się sprawami majątkowymi danego podmiotu, powinna podejmować wszelkie czynności niezbędne do nienarażenia podmiotu na szkodę. W przypadku gdy przez nadużycie uprawnień lub niedopełnienie obowiązku wyrządziła znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5. Przez nadużycie uprawnień należy rozumieć zachowanie sprawcy, które co prawda mieści się w granicach udzielonych mu kompetencji, ale podejmowane jest w sposób s...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy