Brak wyników

Prawo

20 stycznia 2021

Zakup wolnej powierzchni obok komórek lokatorskich – otwarty dostęp

0 584

Pytanie: Jeden z właścicieli lokalu Wspólnoty Mieszkaniowej chciałby zakupić wolną powierzchnię obok komórek lokatorskich, jest tam bardzo szeroki korytarz, chciałby zabudować fragment. Właściciel ten chciały wykupić ten fragment powierzchni aktem notarialnym. Czy jest taka możliwość? Wiemy, że musiałby zostać podjęta uchwała w tej sprawie. Proszę o opis jak prawidłowo powinien przebiegać taki proces i na co musimy zwrócić szczególną uwagę.

Odpowiedź:

REKLAMA

Co do zasady, istnieje możliwość zwiększenia udziału jednego z właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej w drodze wykupu części tej nieruchomości na odrębną własność.

Konsekwencją powyższego działania będzie zaś po pierwsze, ingerencja w przysługujące właścicielom lokali udziały w nieruchomości wspólnej, których wielkość ulegnie zmianie. Pamiętać bowiem należy, iż stosownie do art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1910 ze zm.; dalej: UWL), udział właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej odpowiada stosunkowi powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych do łącznej powierzchni użytkowej wszystkich lokali wraz z pomieszczeniami do nich przynależnymi.

Po drugie – sprzedaż części nieruchomości wspólnej na odrębną własność wiąże się z koniecznością jej uprzedniego wyodrębnienia oraz skutkuje zniesieniem współwłasności właścicieli pozostałych lokali co do tej części, a więc ma co do zasady charakter definitywny, a więc nie może podlegać zmianom w zależności od zmieniających się okoliczności.

Po trzecie, dokonanie powyższej czynności wymaga tak uchwały wspólnoty mieszkaniowej wyrażającej zgodę a więc współdziałania wszystkich uprawnionych właścicieli lokali, jak też notarialnie dokonania zmiany udziałów poszczególnych właścicieli lokali w nieruchomości wspólnej i ujawnienia tej zmiany w księdze wieczystej prowadzonej dla nieruchomości budynkowej, jak też – w dalszej kolejności w księgach wieczystych prowadzonych dla wyodrębnionych lokali (obejmuje więc zawarcie umowy sprzedaży i notarialną zmiany wielkości udziałów przysługujących wszystkim właścicielom lokali w nieruchomości wspólnej, na skutek zmiany jej powierzchni). Zgodnie bowiem z art. 22 ust. 3 pkt 5 UWL, czynnością przekraczającą zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną, wymagającą podjęcia uchwały właścicieli lokali...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy