Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzeczenia Sądu Najwyższego

21 września 2017

Czynności prawne dokonane bez zachowania wymagań

0 100
Czynności prawne dokonane bez zachowania wymagań z art. 199 k.c. (a zatem bez koniecznej zgody wszystkich współwłaścicieli lub stosownego orzeczenia sądu) czy z art. 201 k.c. (bez zgody większości współwłaścicieli lub zastępującego ją upoważnienia sądu) są bezwzględnie nieważne, nie mogą być później potwierdzone przez innych współwłaścicieli, a ich ewentualne skutki mogą powstać jedynie w granicach ochrony osób trzecich działających w dobrej wierze, tj. w zakresie art. 169 k.c., art. 170 k.c. czy art. 5, art. 9 lub art. 80 ustawy o księgach wieczystych i hipotece.

Trzy osoby fizyczne dokonały zakupu nieruchomości na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej o charakterze rolniczym. Nieruchomość została zakupiona przez zainteresowanych w równych udziałach, tj. po 1/3 części, przy czym tylko jeden z grona współwłaścicieli zdecydował się na wykorzystanie przedmiotowej nieruchomości na ww. działalność gospodarczą (centrum ogrodnicze). Między współwłaścicielami doszło do konfliktu, kiedy jeden z nich wystąpił wobec współwłaściciela prowadzącego działalność na przedmiotowej nieruchomości z żądaniami finansowymi z tytułu korzyści, jakie przynosi wspólna nieruchomość. Współwłaściciel prowadzący działalność uważał przy tym, że skoro pozostali współwłaściciele nie interesowali się nieruchomością, to on jest uprawniony do decydowania o sposobie wykorzystania terenu i podjął decyzję o jego wydzierżawieniu na rzecz osób trzecich, nie informując o tym pozostałych współwłaścicieli.

POLECAMY

Z uwagi na to, że osoby trzecie, z którymi jeden ze współwłaścicieli zawarł umowy dzierżawy, nie uregulowały wobec niego zobowiązań finansowych z tego tytułu, złożył przeciwko nim powództwo o zapłatę, następnie uzyskał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, od którego pozwani dzierżawcy wnieśli sprzeciw. W sprzeciwie pozwani podnieśli zarzut nieważności pierwszej u...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy