Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

13 kwietnia 2017

Głosowanie przed zebraniem

0 68
Czy właściciele mogą oddać swoje głosy pod uchwały przed planowanym zebraniem rocznym, wiedząc, że nie będą mogli być na nim obecni? Czy mogą zagłosować wcześniej?

Sposób podjęcia uchwały

POLECAMY

W dużej wspólnocie mieszkaniowej zgodnie z ustawą o własności lokali mamy do czynienia z trzema sposobami podejmowania uchwał. Pierwszym i najczęstszym jest zwołanie zebrania właścicieli lokali. Prawo zwołania zebrania należy do kompetencji zarządu. O zebraniu właścicieli zarząd dużej wspólnoty mieszkaniowej zawiadamia każdego właściciela lokalu na piśmie co najmniej tydzień przed terminem zebrania. Zarząd zwołuje zebranie z inicjatywy własnej lub właścicieli. Podjęcie uchwały na zebraniu jest wskazane zwłaszcza wtedy, gdy wymaga wcześniejszego przedyskutowania tematu przez właścicieli czy też wysłuchania opinii fachowca, który ma wyjaśnić szczegóły, aby podejmowali ją z pełną świadomością. Drugim sposobem podjęcia uchwały jest indywidualne zbieranie głosów przez zarząd. Wprawdzie ustawa o własności lokali nie określa terminu i sposobu, w jakim zarząd ma zbierać głosy, ale nie może tego robić w nieskończoność. Przepis zawiera bowiem sformułowanie „zbierania głosów”, wymaga zatem aktywności zarządu. Nie można zatem uznać za właściwe przyjęcie przez zarząd biernej postawy, polegającej na „położeniu uchwały na stole” i czekaniu miesiącami do skutku, aż wszyscy właściciele wypowiedzą się w sprawie. Z reguły podjęcie uchwały w drodze indywidualnego zbierania głosów polega na tym, że członkowie zarządu chodzą od drzwi do drzwi, tłumaczą właścicielom treść uchwały i okoliczności sprawy oraz zbierają pod nią głosy. Jak wynika z orzecznictwa sądowego, zarząd nie ma jednak obowiązku uzyskać głosu każdego właściciela i może zakończyć glosowanie w drodze indywidualnego zbierania głosów, gdy uzyska pod uchwałą podpisy wystarczającej większości właścicieli lub gdy z arytmetyki wynika, że nawet gdyby pozostali właściciele głosowali za, uchwała i tak nie zostałaby podjęta. W drodze indywidualnego zbierania głosów podejmuje się uchwały zwłaszcza w sprawach, gdzie konieczna jest szybka decyzja właścicieli i nie ma czasu na zwoływanie zebrania. Przy tej metodzie uchwała może być podjęta nawet tego samego dnia, w którym zaistniała taka konieczność. Nie oznacza to, że stosowanie tego trybu musi być czymś uzasadnione.

O tym, czy zwołać zebranie, czy podją...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy