Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

2 lipca 2020

Ile czasu deweloper ma na odpowiedź na pismo od Zarządu Wspólnoty Mieszkaniowej?

0 568
O ile przedmiotem wezwania adresowanego do dewelopera nie są zagadnienia – ogólnie rzecz ujmując - związane z wadami lub usterkami wykonanych prac, bądź przeniesieniem własności lokalu lub domu jednorodzinnego (vide: ustawa z dnia 16.09.2011 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego; t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1805 ze zm.), brak jest przepisów rangi ustawowej, które wprost nakładałyby na dewelopera konieczność pisemnego ustosunkowania się w określonym terminie na korespondencję otrzymaną tak od właściciela lokalu, nabytego od dewelopera, jak też zarządu wspólnoty mieszkaniowej, która ukonstytuowała się w oddanym do użytkowania budynku, tj. zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 532 ze zm.).

Jeżeli zatem brak jest oznaczenia terminu udzielenia przez dewelopera odpowiedzi na otrzymane pismo, określonego tak w przepisach szczególnych lub w samej umowie zawartej przez strony, uczynienie zadość zobowiązaniu wynikającemu z otrzymanego wezwania winno być rozpatrywane z uwzględnieniem art. 455 ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks Cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.; dalej: „KC”).

Stosownie do powołanego wyżej przepisu, jeżeli termin spełnienia świadczenia nie jest oznaczony, ani nie wynika z właściwości zobowiązania, świadczenie powinno być spełnione niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania.

Jak wyjaśnia się to w doktrynie, o terminie spełnienia świadczenia w zasadzie decyduje treść zobowiązania lub jego właściwość. Termin ten może być zatem określony bądź to przez wskazanie konkretnej daty, bądź też ustalenie pewnego okresu, w którym dłużnik powinien świadczyć. W tym drugim wypadku dłużnik nie dochowuje terminu, jeśli nie spełnia świadczenia przed końcem jego upływu, np. nie przekazuje uzyskanych ostatecznych decyzji o pozwoleniu na użytkowanie miejsc postojowych, mimo, że zgodnie z zawartą (-ymi) umową (-ami), decyzje te winny były zostać przekazane nabywcą wraz z pozostałymi dokumentami po zakończeniu realizacji inwestycji lub niezwłocznie po ich uzyskaniu. Jeżeli zatem deweloper nie wypełnia swojego zobowiązania w terminie, popada w opóźnienie w jego realizacji z upływem ostatniego dnia, w którym – zgodnie z umową – winien był spełnić swoje zobowiązanie, np. przekazać niezbędne dokumenty.

W sytuacji jednak, gdy termin wykonania zobowiązania przez dewelopera nie został ukształtowany w spo...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy