Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzeczenia Sądów Okręgowych

13 kwietnia 2017

Koszty utrzymania windy

0 176
Koszty utrzymania windy ponoszą wszyscy właściciele proporcjonalnie do swoich udziałów w nieruchomości wspólnej, a uchwała obciążająca właścicieli kosztami utrzymania windy w proporcji do ilości osób zamieszkałych jest sprzeczna z prawem.

Właściciel lokalu w budynku wspólnoty mieszkaniowej wystąpił do sądu o uchylenie uchwały wspólnoty mieszkaniowej w sprawie sposobu rozliczania kosztów części wspólnej. Zgodnie z uchwałą koszty eksploatacji dźwigu postanowiono rozliczać proporcjonalnie do ilości osób zamieszkałych w lokalach. Sąd uznał, że powództwo zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy.

POLECAMY

Powództwo, o którym mowa w ust. 1, może być wytoczone przeciwko wspólnocie mieszkaniowej w terminie 6 tygodni od dnia podjęcia uchwały na zebraniu ogółu właścicieli albo od dnia powiadomienia wytaczającego powództwo o treści uchwały podjętej w trybie indywidualnego zbierania głosów (ust. 1a). Zasady rozliczania wydatków związanych z utrzymaniem nieruchomości są regulowane przez art. 12 – 14 ustawy o własności lokali. Zgodnie z art. 12 ust. 2 zd 1 ustawy, wydatki te pokrywane są przede wszystkim z pożytków i innych przychodów z nie...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy