Brak wyników

Kto odpowiada za uszkodzenie samochodu przez niezabezpieczony pojemnik na odpady na terenie wspólnoty

Porady prawne | 17 maja 2019 |
0 1348

Skoro do powstania szkody doszło na nieruchomości stanowiącej mienie osoby trzeciej w wyniku przemieszczenia się pojemnika, choć stanowiącego własność przedsiębiorstwa, będącego mieniem ruchomym posiadanym przez tą osobę (powierzonym jej do korzystania), to ona odpowiada za tę szkodę w razie wystąpienia przesłanek odpowiedzialności deliktowej, określonych w art. 415 k.c.

Wyrok Sądu Rejonowego w Głubczycach z dnia 11 lutego 2019 r. (sygn. akt: I C 523/18)

REKLAMA

W dniu 21 czerwca 2013 r. (...) z siedzibą w G. zawarły z (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. umowę na dzierżawę pojemników na składowanie odpadów komunalnych niesegregowanych, usytuowanych przy budynkach wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez dzierżawcę.

Umową gmina zleciła (...) z siedzibą w G. odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z gminy, w celu bieżącego odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy, w celu utrzymania czystości i porządku w mieście oraz dla zapewnienia powtórnego wykorzystania odpadów przy użyciu odpowiednich procesów technologicznych. W ramach tej umowy pozwany zobowiązał się wyposażyć nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów selektywnych. Zobowiązał się również do utrzymywania ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz bieżącej konserwacji, naprawy lub wymiany zniszczonych pojemników, a także bieżącego uzupełniania brakujących pojemników na skutek kradzieży lub zniszczenia.

L. M. mieszka w bloku. Zarządcą nieruchomości jest (...) sp. z o.o. z siedzibą w G. Z tym budynkiem połączony jest blok przy ul. (...) abc. Obie nieruchomości mają wspólny parking. Właściciele lokali położonych w tych budynkach korzystają ze wspólnych śmietników zlokalizowanych wzdłuż chodnika przy ul. (...). Pojemniki nie były ogrodzone ani w inny sposób zabezpieczone przed przemieszczaniem, stały na wzniesieniu w bezpośrednim sąsiedztwie parkingu samochodowego. Mieszkańcom udostępniono trzy pojemniki metalowe na odpady zmieszane i trzy na odpady segregowane.

Jakie zdarzenie miało miejsce na terenie wspólnoty

Po wysypaniu śmieci i odstawieniu wózków na miejsce pracownicy pozwanego nie zabezpieczyli śmietników hamulcem nożnym zlokalizowanym przy przednich kołach, mimo że mieli taki obowiązek. Przy ul. (...) pojemniki na odpady stoją na wzniesieniu, jednak mimo to nawet bez zabezpieczenia nie przemieszczają się.

W niedzielę samochód należący do L. M. stał zaparkowany przodem do śmietników, pod ukosem, zgodnie z wyznaczonymi miejscami parkingowymi. Tego dnia wiał silny wiatr. Kiedy inna osoba udawała się na niedzielną mszę, widziała, jak niezabezpieczony śmietnik stacza się w dół i uderza w prawy bok pojazdu L. M. Niezwłocznie powiadomiła ona go o zaistniałym zdarzeniu. Kiedy L. M. ubierał się celem sprawdzenia, co się stało z jego samochodem, obok parkingu przechodziła A. Ł., która zobaczyła, że na samochodzie L. M. leży kontener i również powiadomiła o tym powoda. Następnie L. M. i A. Ł. wspólnie ściągnęli kontener na odpady zmieszane z pojazdu i odstawili na miejsce. Pojemnik był wtedy ciężki, zapełniony odpadami.

W wyniku tego zdarzenia w pojeździe uszkodzeniu uległ tylny błotnik i zderzak oraz powłoka lakieru. Koszt naprawy pojazdu został wyliczony na kwotę 3011,45 zł.

Przed zdarzeniem mieszkańcy budynku wielokrotnie zgłaszali na zebraniach Wspólnoty konieczność zabezpieczenia miejsca, gdzie ustawione są śmietniki, aby uniemożliwić ich przemieszczanie się. Podobnie interwencje były podejmowane u zarządcy nieruchomości. Dopiero po opisanych zdarzeniach z dnia (…) zarządca ogrodził siatką miejsce ustawienia pojemników.

Czego żądał powód

Powód L. M. wniósł do sądu o zasądzenie od pozwanych (...) z siedzibą w G. kwoty 3011,45 zł wraz z odsetkami ustawowymi, wskazując, że doszło do zdarzenia, w którym niezabezpieczony pojemnik na odpady, poruszony siłą wiatru, uszkodził należący do niego samochód. W wyniku tego zdarzenia doszło do uszkodzenia powłok lakieru, klapy bagażnika, tylnego błotnika, tylnego zderzaka oraz stłuczenia tylnej szyby pojazdu. Pojemnik nie został zabezpieczony przez mechanizm stabilizujący, który nie został ustawiony przez pracowników pozwanej, ponadto stał na posesji bez żadnych barier odgradzających. Powód wskazał, że nie można zgodzić się ze stwierdzeniem, że odpowiedzialność za szkodę ponosi zarządca nieruchomości, gdyż powierzył on dokonywanie odbioru odpadów podmiotowi profesjonalnemu.

Sąd stwierdził brak podstaw do wydania nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym.

Stanowisko sądu rejonowego

Sąd oddalił powództwo.

W niniejszej sprawie okolicznością bezsporną była wysokość szkody poniesionej przez powoda L. M. W tym zakresie bowiem pozwana nie zgłaszała żadnych zastrzeżeń, podając wprost na rozprawie, iż nie kwestionuje wysokości szkody. Natomiast spór sprowadzał się do ustalenia odpowiedzialności pozwanego (...) z siedzibą w G. za zaistniałe zdarzenie.

W ocenie sądu powód błędnie przyjął odpowiedzialność pozw...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy