Dołącz do czytelników
Brak wyników

Finanse

4 czerwca 2020

Nabycie działki wokół terenu wspólnoty – jak powinna wyglądać uchwała?

93
Stosownie do art. 22 ust. 3 pkt 6a ustawy z dnia 24.06.1994 r. o własności lokali (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 532 ze zm.; dalej: „UWL”), nabycie nieruchomości przez wspólnotę mieszkaniową wchodzi w zakres katalogu tzw. „czynności przekraczających zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną”, a więc takich, do podjęcia których potrzebna jest uchwała właścicieli lokali wyrażająca zgodę na dokonanie tej czynności oraz udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do zawarcia umowy stanowiącej czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu w formie prawem przewidzianej.

Dopuszczalność nabywania majątku (w tym nieruchomego) przez wspólnotę mieszkaniową została przy tym potwierdzona w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 10.12.2004 r. (III CK 55/04), w którym to orzeczeniu podzielono pogląd, zgodnie z którym, wspólnota mieszkaniowa posiada zdolność prawną i zdolność sądową, a w konsekwencji istnienia tych przymiotów może także posiadać majątek i to majątek odrębny od majątku właścicieli poszczególnych lokali. Z treści art. 6 zd. 2 UWL wynika bowiem jasno, że wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozywaną. Ma ona więc nie tylko zdolność sądową, ale też przyznaną przez UWL zdolność prawną, skoro może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. O tym z kolei, że wspólnota może posiadać majątek, niezależnie od majątku posiadanego przez właścicieli poszczególnych lokali świadczy art. 17 UWL, zgodnie z którym wspólnota odpowiada bez ograniczeń, a więc całym majątkiem, za zobowiązania dotyczące nieruchomości, podczas gdy właściciel lokalu - w części odpowiadającej jego udziałowi w nieruchomości. To rozróżnienie wskazuje zaś na to, że nie tylko członkowie wspólnoty, ale także sama wspólnota może nabywać majątek.

POLECAMY

Co do zasady, uchwała udzielająca zarządowi pełnomocnictwa do dokonania czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu nieruchomością wspólną nie wymaga dochowania przez właścicieli lokali formy szczególnej. Wymóg dochowania takiej formy może jednak wynikać z przepisów szczególnych dotyczących formy pełnomocnictwa (co sygnalizuje już zwrot, że pełnomocnictwo powinno być udzielone „w formie prawem przewidzianej”). Takim wyjątkiem jest zaś właśnie nabycie nieruchomości. Stosownie bowiem do art. 158  ustawy z dnia 23.04.1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1145 ze zm.; dalej: „KC”) umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości powinna być zawarta w formie aktu notarialnego. To samo dotyczy umowy przenoszącej własność, która zostaje zawarta w celu wykonania istniejącego uprzednio zobowiązania do przeniesienia własności nieruchomości.

Mając powyższe zastrzeżenia na uwadze, wskazać zatem należy, iż uchwała wspólnoty wyrażająca zgodę na nabycie nieruchomości i udzielająca zarządowi pełnomocnictwa dla swojej ważności wymaga złożenia przez właścicieli lokali oświadczenia w formie aktu notarialnego. Przy udzielaniu pełnomocnictwa zarządowi do nabycia nieruchomości na rzecz wspólnoty konieczne będzie zatem zaprotokołowanie uchwały przez notariusza....

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy