Brak wyników

Prawo

19 listopada 2020

Odczyt wodomierzy w lokalach – otwarty dostęp

0 713
Pytanie: Zarząd spółdzielni mieszkaniowej ogłasza komunikat o dacie odczytów wodomierzy w lokalach. Wszystkie lokale należą do zasobów spółdzielni (spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu). Odczytów dokonują dwaj pracownicy firmy, która – na zlecenie spółdzielni (umowa) – prowadzi sprawy administracyjne i rozlicza media. Rozliczenie zatwierdza Zarząd sp-ni. W świetle prawa to Spółdzielnia jest zarządcą budynku, a nie firma administrująca, i to prezes reprezentuje interesy spółdzielni i jej członków. Czy prezes 1-osobowego zarządu spółdzielni, który jednocześnie nadzoruje prawidłowe wykonanie odczytów i przy tej okazji zbiera oświadczenia o liczbie osób w lokalu, jest uprawniony do wejścia do lokalu ? Czy użytkownik lokalu może nie zgodzić się na wejście prezesa do lokalu?

Stosownie do art. 61 ust.1 ustawy z dnia 15.12.2000 r. ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1465 ze zm.; dalej: USM), jedynie w razie awarii wywołującej szkodę lub zagrażającej bezpośrednio powstaniem szkody osoba korzystająca z lokalu jest obowiązana niezwłocznie udostępnić lokal w celu usunięcia awarii. Jeżeli osoba ta jest nieobecna lub odmawia udostępnienia lokalu, spółdzielnia ma prawo zaś wejść do lokalu w obecności funkcjonariusza Policji, a gdy wymaga to pomocy straży pożarnej - także przy jej udziale.

REKLAMA

Z kolei, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu osoba korzystająca z lokalu powinna także udostępnić spółdzielni lokal w celu:

  • dokonania okresowego, a w szczególnie uzasadnionych wypadkach również doraźnego przeglądu stanu wyposażenia technicznego lokalu oraz ustalenia zakresu niezbędnych prac i ich wykonania;
  • zastępczego wykonania przez spółdzielnię prac obciążających członka spółdzielni albo osobę niebędącą członkiem spółdzielni, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo właściciela lokalu niebędącego członkiem spółdzielni.

Powyższe umożliwia z kolei spółdzielni, jako właścicielowi i zarządcy budynku, realizację ustawowo nałożonego na nią obowiązku wynikającego z art. 62 ust. 1 ustawy z dnia 07.07.1964 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze zm.) - vide: wyrok Sądu Okręgowego w Olsztynie z dnia 23.05.2017 r. (I C 597/16). Ponieważ przepis art. 61 ust. 3 USM nie precyzuje formy ustalenia terminu udostępnienia lokalu, to przyjmuje się, że może to nastąpić zarówno w formie pisemnej, jak i ustnej.

Jak wskazuje się to zarazem w tym miejscu w doktrynie, intencją wprowadzenia przepisów art. 61 ust. 1 USM było zapewnienie spółdzielni – jako zarządcy nieruchomości objętych przepisami USM – możliwości interweniowania w przypadku awarii występujących w zarządzanych przez nią budynkach oraz zapewnienie jej łatwego dostępu do lokalu w celu realizacji zaplanowanych przez spółdzielnię pr...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy