Dołącz do czytelników
Brak wyników

Administrowanie

21 września 2017

Podział mieszkania na dwa odrębne

0 226
W małej wspólnocie mieszkaniowej jeden z właścicieli posiada dwupoziomowe mieszkanie. Chce dokonać podziału mieszkania na dwa odrębne mieszkania. Czy aby ustalić odrębną własność, musi mieć zgodę wspólnoty na dokonanie podziału?

 

POLECAMY

Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali ma zastosowanie do wszystkich wspólnot mieszkaniowych, niezależnie od ich wielkości, jednakże regulacje związane z zarządem nieruchomością zawarte w rozdziale 4 dotyczą wyłącznie tzw. dużych wspólnot.

Zgodnie z art. 19 tej ustawy, jeżeli liczba lokali wyodrębnionych i lokali niewyodrębnionych, należących nadal do dotychczasowego właściciela, nie jest większa niż siedem, do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy o współwłasności, zawarte w Kodeksie cywilnym oraz Kodeksie postępowania cywilnego (art. 611–616 k.p.c.). Małą wspólnotę od dużej w sferze organizacyjnej odróżnia przede wszystkim bezpośredni, a więc sprawowany przez samych właścicieli zarząd, podczas gdy w dużej powołany w tym celu organ (zarząd pośredni). Cechuje ją też większy rygoryzm prawny w sferze decyzyjnej, ponieważ do czynności przekraczających zarząd zwykły konieczna jest zgoda wszystkich właścicieli (podczas gdy w dużych decyduje większość). W małych wspólnotach, w zarządzie ustawowym opartym na przepisach k.c., udział biorą wszyscy właściciele lokali, gdyż każdy z nich jest obowiązany w tym zarządzie współdziałać (art. 200 k.c.). Bezpośredni udział właścicieli lokali w zarządzie nieruchomością wspólną wyraża zasada woli właścicieli, polegająca na tym, iż wszelkie akty zarządu dokonywane są na podstawie zgodnej woli wszystkich właścicieli lok...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy