Dołącz do czytelników
Brak wyników

Inne

17 maja 2019

Powiększenie otworu okiennego i wykonanie drzwi zewnętrznych do lokalu na parterze budynku, jako przebudowa budynku

78
Czynność polegająca na wykonaniu zmian w zakresie przebudowy ściany zewnętrznej z okna na drzwi wejściowe do lokalu użytkowego należy uznać za czynność przekraczającą zakres zwykłego zarządu rzeczą wspólną, bowiem zmierza ona do zmiany muru zewnętrznego, który służy do użytku wszystkich właścicieli lokali.

Postanowienie Sądu Rejonowego w Człuchowie I Wydział Cywilny z dnia 30 stycznia 2019 roku (sygn. akt: I Ns 367/18)

Wnioskodawcy oraz uczestniczka postępowania które zaraz opiszemy są współwłaścicielami nieruchomości gruntowej zabudowanej budynkiem składającym się z dwóch samodzielnych lokali mieszkalnych i dwóch lokali użytkowych.

Jedni wnioskodawcy są właścicielami lokalu użytkowego, inni lokalu mieszkalnego, zaś uczestniczka lokalu mieszkalnego. Wszyscy posiadają udziały we wspólnych częściach gruntu i budynku, a także urządzeniach, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali w wysokości.

Budynek, w którym mieszczą się zarówno lokale mieszkalne, jak i użytkowe położony jest równolegle do drogi krajowej. Pomiędzy budynkiem a drogą krajową znajduje się chodnik
o szerokości około 3 metrów.

Lokal użytkowy posadowiony jest na parterze budynku i posiada od frontu dwa okratowane okna. Lokal przystosowany jest do korzystania z centralnego ogrzewania. Składa się on z kilku pomieszczeń, z których dwa znajdują się bezpośrednio pod lokalem uczestniczki postępowania, ale nie będą wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej
w postaci sklepu spożywczego.

W chwili zakupu tego lokalu przez wnioskodawców znajdował się w nim sklep spożywczy.

Lokal mieszkalny stanowiący własność uczestniczki postępowania znajduje się na piętrze, po przeciwległej stronie lokalu wnioskodawców. Zarówno do lokalu wnioskodawców oraz uczestniczki postępowania prowadzi osobne wejście z chodnika znajdującego się przy drodze krajowej.

Wszelkie koszty związane z przystosowaniem tego lokalu do prowadzenia działalności gospodarczej, a mianowicie zmiana okna na drzwi wejściowe oraz przemalowanie budynku z zewnątrz i wewnątrz poniosą właściciele tego lokalu.

Jaki wniosek złożyli właściciele lokalu

Wnioskodawcy (właściciele lokalu w budynku wspólnoty) złożyli wniosek do sądu
o rozstrzygnięcie o czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu polegającej na wyrażeniu zgody na zmianę sposobu użytkowania z mieszkalnego na użytkowy, a ponadto na wykonanie otworu drzwiowego w miejscu istniejącego okna w tym lokalu, znajdującego się po lewej stronie od wejścia na klatkę schodową, zgodnie z projektem budowlanym.

W uzasadnieniu wskazali, że wszyscy uczestnicy postępowania są właścicielami (samodzielnie lub we wspólności małżeńskiej) lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku. Lokali jest cztery. Dlatego też uczestnicy postępowania mają udziały w działce gruntu, na którym posadowiony jest budynek mieszkalny oraz w częściach wspólnych tego budynku. Zatem z mocy art. 6 ustawy o własności lokali tworzą wspólnotę mieszkaniową.

Wnioskodawcy zamierzają założyć sklep w należącym do nich lokalu mieszkalnym. W tym celu niezbędna jest zmiana sposobu jego użytkowania oraz urządzenia nowego wejścia, od strony ulicy, którego wykonanie planowane jest na bazie istniejącego otworu okiennego – otwór ten należy odpowiednio powiększyć. W tym celu wnioskodawca uzyskał prawomocną decyzję o warunkach zabudowy pozwalającą na to przekształcenie lokalu.

Wnioskodawcy wskazali także, że na etapie postępowania administracyjnego dotyczącego pozwolenia na budowę wymagana jest zgoda na przekształcenie lokalu, wyrażona przez wszystkich pozostałych właścicieli lokali. Zgody takiej nie udzieliła wyłącznie jedna uczestniczka postępowania, mimo że opisane urządzenie sklepu nie będzie wiązało się
z korzystaniem przez kupujących z części wspólnych nieruch...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy