Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzeczenia Sądów Okręgowych

13 kwietnia 2017

Przeznaczenie środków ze zbycia części nieruchomości wspólnej

0 162
Kwota uzyskana ze sprzedaży części nieruchomości wspólnej należy się właścicielom lokali w częściach proporcjonalnych do ich udziałów, ale nie może być przez nich w dowolny sposób spożytkowana. Powinny być one wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, a dopiero w części przekraczającej te potrzeby przypaść właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów - uznał Sąd Okręgowy we Wrocławiu.

Powód w przedmiotowej sprawie domagał się uchylenia w całości uchwały wspólnoty mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody na przeznaczenie na cele remontowe i modernizacyjne kwoty uzyskanej ze sprzedaży lokalu powstałego w wyniku adaptacji strychu oraz uchylenia w całości uchwały w sprawie wyrażenia zgody na spłatę kredytu termomodernizacyjnego z kwoty uzyskanej ze sprzedaży lokalu powstałego w wyniku adaptacji strychu. Sąd uznał, że powództwo zasługuje na uwzględnienie w części. Zgodnie z Art. 25 ust. 1 ustawy o własności lokali właściciel lokalu może zaskarżyć uchwałę do sądu z powodu jej niezgodności z przepisami prawa lub z umową właścicieli lokali albo jeśli narusza ona zasady prawidłowego zarządzania nieruchomością wspólną lub w inny sposób narusza jego interesy. W świetle materiału dowodowego zebranego w niniejszej sprawie Sąd uznał, że jedynie jedna z zaskarżonych uchwał jest sprzeczna z przepisami prawa, albowiem została podjęta z naruszeniem przepisu Art. 12 ust. 2 ustawy o własności lokali.

POLECAMY

Zgodnie z powołanym przepisem pożytki i inne przychody z nieruchomości wspólnej służą pokrywaniu wydatków związanych z jej utrzymaniem, a w części przekraczającej te potrzeby przypadają właścicielom lokali w stosunku do ich udziałów. W takim samym stosunku właściciele lokali ponoszą wydatki i ciężary związane z utrzymaniem nieruchomości wspólnej w części nie znajdującej pokrycia w pożytkach i innych przychodach. Właściciele lokali wyrazili zgodę na sprzedaż części nieruchomości wspólnej, w której posiadali stosowne udziały, a która po dokonaniu adaptacji uzyskała status samodzielnego lokalu. Lokal ten przed jego sprzedażą na odrębną własność nie został „przekazany” przez właścicieli do majątku wspólnoty mieszkaniowej, a zatem nie można uznać, aby to wspólnota była...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy