Dołącz do czytelników
Brak wyników

Sprzątanie chodnika

Porady prawne | 13 kwietnia 2021 |
0 82

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązuje właścicieli do sprzątania chodników położonych wzdłuż nieruchomości. Do kogo należy sprzątanie chodnika bezpośrednio przyległego do budynku mieszkalnego, jeżeli na ulicy obok chodniku jest płatny parking miejski?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mówi, że właściciele muszą dbać o czystość i porządek na swoich nieruchomościach. Należy jednak zwrócić uwagę, że obowiązki właścicieli związane z zapewnieniem porządku i czystości wykraczają też poza teren ich posesji. Właściciele nieruchomości zgodnie z art.5 ust. 1 pkt. 4 ustawy są zobowiązani do zapewnienia utrzymania czystości i porządku przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych.

POLECAMY

Kogo dotyczy obowiązek

Obowiązek sprzątania chodnika dotyczy nie tylko właścicieli nieruchomości w sensie, jaki prawo przypisuje temu pojęciu, bo ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zawiera własną definicję tego pojęcia. Dla potrzeb tej ustawy przez właścicieli należy więc rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. Jeżeli na nieruchomości znajduje się budynek z mieszkaniami będącymi odrębną własnością, obowiązek ten przejmują osoby, którym wspólnota mieszkaniowa powierzyła zarząd lub właściciele lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

WAŻNE

Chodnikiem w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest wydzielona część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego, położona bezpośrednio przy granicy nieruchomości.

Zobowiązanie do uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń nie dotyczy tylko właścicieli nieruchomości, do których granic bezpośrednio nie przylega chodnik. Zdarza się bowiem, że do nieruchomości przylega droga, lecz nie ma ona chodnika. Wówczas powyższy obowiązek nie ma w stosunku do właściciela zastosowania.

 

Powyższy obowiązek dotyczy właścicieli wszystkich posesji bez względu na ich przeznaczenie i sposób użytkowania. Bez znaczenia jest, czy działka przy chodniku jest, czy nie jest zabudowana i czy właściciel mieszka na posesji. Warto zauważ...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy