Dołącz do czytelników
Brak wyników

Inne

17 maja 2019

Wniosek o wydanie zaświadczenia o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność

64

                                                                       …………………………………, …………….

                                                                                              miejscowość                data

 

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

…………………………………………………..

imię i nazwisko, adres do doręczeń, PESEL

wnioskodawcy/-ów

 

                                                                                  ………………………………………………

                                                                                  ………………………………………………

                                                                                  ……………………………………………….

                                                                                              oznaczenie organu

 

WNIOSEK

o wydanie zaświadczenia

 

Na podstawie art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. z 2018 r., poz. 1716 z późn. zm.), wnoszę o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w  prawo własności w odniesieniu do nieruchomości położonej w ……………………… …………………………, przy ulicy ………………………………………….…., oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków jako działka nr ………… z obrębu .……….., dla której urządzona została księga wieczysta nr …………………………… .

 

poniższą część wypełniają właściciele lokali, których udział w nieruchomości wspólnej obejmował prawo użytkowania wieczystego

 

Przysługujący mi udział w prawie użytkowania wieczystego podlegającego przekształceniu na zasadach ww. ustawy związany był z odrębną własnością lokalu nr ……… , dla którego urządzona została księga wieczysta nr ……………….. .

 

                                                                                                          ……………………………

                                                                                                          podpis wnioskodawcy/-ów

 

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy