Dołącz do czytelników
Brak wyników

Inne

20 stycznia 2021

Wszyscy współwłaściciele mają obowiązek usunięcia nieprawidłowości wskazanych w wyniku kontroli technicznej przez nadzór budowlany

0 369

W sprawie zakończonej wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego, sygn. akt II OSK 1014/14, analizowano zakres odpowiedzialności poszczególnych współwłaścicieli za realizację obowiązków związanych z wykonaniem nakazu przeprowadzenia określonych prac nałożonego przez nadzór budowlany.

Sprawa dotyczyła nakazanego usunięcia nieprawidłowości w budynku mieszkalno-usługowym, które zostały wskazane w ekspertyzie stanu technicznego więźby dachowej i pokrycia dachowego, które to usunięcie nie zostało zrealizowane przez współwłaścicieli. Po dwukrotnym upomnieniu zostali oni ukarani grzywną w kwocie 5000 zł mającą na celu przymuszenie ich do działania. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego grzywnę wymierzył obu współwłaścicielom, wskazując, że obowiązek realizacji prac został nałożony solidarnie na współwłaścicieli i powinni solidarnie ponieść wymierzoną im karę. Nieprawidłowości dotyczyły części wspólnej nieruchomości – konstrukcji dachowej i pokrycia dachowego, za którą odpowiadają wszyscy współwłaściciele. Solidarność zobowiązania oznacza, że każdy ze współwłaścicieli zobowiązany jest do jego realizacji w całości, podobnie każdy z nich zobowiązany jest do zapłaty grzywny, przy czym zapłata całości przez jednego z nich zwalnia pozostałych z tego obowiązku. Analogicznie realizacja i zapłata połowy zobowiązania, proporcjonalnie do udziałów w nieruchomości wspólnej, nie wyczerpuje nałożonego decyzją obowiązku działania. Ustalenia współwłaścicieli co do rozliczenia zrealizowanego obowiązku są natomiast ich prywatną, wewnętrzną sprawą i nie mają wpływu na sferę administracyjnoprawną.

POLECAMY

Skarżąca poza zarz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy