Dołącz do czytelników
Brak wyników

Prawo

24 kwietnia 2017

Wypowiedzenie zarządu

0 130
Przy sprzedaży pierwszego lokalu strony (developer oraz pierwszy nabywca) na podstawie Art. 18 u.w.l. powierzyły na czas określony zarząd nieruchomością wspólną osobie prawnej. Szczegółowe uregulowania zarządu powierzonego zawarto w umowie notarialnej pomiędzy osoba prawną - „zarządcą” a współwłaścicielami nieruchomości. Przed końcem umowy właściciele lokali podjęli zaprotokołowaną notarialnie uchwałę o przedłużeniu tej umowy na czas nieokreślony, zaś umowa ta może być rozwiązana przez każdą ze stron bez podania przyczyny za uprzednim 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Jak „zarządca” może skutecznie rozwiązać zawartą umowę?

Zgodnie z Art. 18 ustawy o własności lokali właściciele lokali mogą w umowie o ustanowieniu odrębnej własności lokali albo w umowie zawartej później w formie aktu notarialnego określić sposób zarządu nieruchomością wspólną, a w szczególności mogą powierzyć zarząd osobie fizycznej albo prawnej.

POLECAMY

W razie sukcesywnego wyodrębniania lokali przyjęty przez dotychczasowych współwłaścicieli sposób zarządu nieruchomością wspólną odnosi skutek także do każdego kolejnego nabywcy lokalu. Zmiana ustalonego sposobu zarządu nieruchomością wspólną może nastąpić na podstawie uchwały właścicieli lokali zaprotokołowanej przez notariusza.

Zwróć uwagę, że w większości przypadków właściciele lokali ograniczają się tylko do powierzenia zarządu, nie określając przy tym sposobu zarządu nieruchomością wspólną. Wówczas zgodnie z Art. 18 ust. 3 obowiązują zasady zarządu nieruchomością wspólną określone w rozdziale IV ustawy o własności lokali.

 

Prawo do rezygnacji ze sprawowania zarządu

Prawo do rezygnacji ze sprawowania przez dany podmiot funkcji zarządcy, któremu zarząd nieruchomością wspólną powierzono, przysługuje nie tylko właścicielom lokali, ale również zarządcy. Jeżeli przy powierzeniu zarządu zawarto umowę, w której sprecyzowano zasady sprawowania przez zarządcę jego funkcji, w tym określono okres wypowiedzenia, to rezygnacja przez zarządcę ze sprawowania funkcji powinna nastąpić zgodnie z zawartą umową.

W związku z tym, że we wspólnocie mieszkaniowej nie doszło do wyboru zarządu, a tylko do jego powierzenia, nie ma organu wspólnoty, który reprezentuje właścicieli lokali i wobec którego zarządca mógłby złożyć oświadczenie o wypowiedzeniu. W związku z tym o...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy