Dołącz do czytelników
Brak wyników

Inne

17 maja 2019

Zaświadczenie o przekształceniu użytkowania wieczystego we własność

0 121

                                                                                   ……………………….., ……………….

POLECAMY

                                                                                              miejscowość                  data

                                                                                             

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………

                        oznaczenie organu

 

ZAŚWIADCZENIE NR ……………….

 

potwierdzające przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele mieszkaniowe w prawo własności

 

Na podstawie art. 4 ust. 1 w związku z art. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz. U. poz. 1716 z późn. zm.)

 

potwierdzam, że

 

z dniem 1 stycznia 2019 r. prawo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej, zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, położonej w ………………………. przy ulicy ………………………………………, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr ……… z obrębu ……………….., dla której Sąd Rejonowy w ………………….. prowadzi księgę wieczystą nr ………………………………. przekształciło się w prawo własności.

 

Z prawem własności lokalu nr ………, dla którego prowadzona jest księga wieczysta nr………….…………….., położonego w budynku przy ulicy ……………………..……….. związany jest udział w nieruchomości wspólnej wynoszący …………………….. części.

 

Roczna opłata z tytułu przekształcenia w odniesieniu do ww. udziału wynosi ……………. zł.

Obowiązek wnoszenia opłaty przez okres 20 lat obciąża każdoczesnego właściciela nieruchomości.

Opłatę za przekształcenie wnosi się do dnia 31 marca każdego roku.

 

Pouczenie

 

  1. Jeżeli właściciel/współwłaściciel nieruchomości nie zgadza się z zawartą w załączniku do zaświadczenia informacją o wysokości i okresie wnoszenia opłaty, może złożyć do właściwego organu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia zaświadczenia, wniosek o ustalenie wysokości lub okresu wnoszenia tej opłaty w drodze decyzji. Do czasu zakończenia postępowania wszczętego na ww. wniosek, opłata powinna być wnoszona w wysokości wskazanej w zaświadczeniu.
  2. Wskazana wysokość opłaty jest równa wysokości opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego, która obowiązywałaby w dniu 1 stycznia 2019 r.
  3. Wskazana kwota opłaty może ulec zmianie, jeżeli na dzień przekształcenia, w odniesieniu do nieruchomości toczyło się postępowanie w sprawie o ustalenie opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego stosownie do art. 21 ustawy o przekształceniu […].
  4. Na wniosek złożony nie później niż 14 dni przed upływem terminu płatności opłaty za przekształcenie, właściwy organ może rozłożyć opłatę na raty lub ustalić inny termin jej wniesienia, nieprz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy