Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzeczenia Sądów Okręgowych

7 lipca 2017

Zwrot zaliczki na koszty zarządu

0 173
Jeżeli zaliczkę na koszt zarządu nieruchomością wspólną wpłaca osoba niebędąca właścicielem lokalu, tylko zamieszkująca w tym lokalu, to mamy do czynienia ze świadczeniem nienależnym, które na jej żądanie podlega zwrotowi – wynika z wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie.

W przedmiotowej sprawie złożono pozew przeciwko spółdzielni o zapłatę, a Sąd Rejonowy w Warszawie zasądził od spółdzielni należną kwotę z odsetkami ustawowymi. Sąd ustalił, że powódka zamieszkuje w lokalu, którego właściciel wraz z właścicielami innych lokali w tym budynku tworzy wspólnotę mieszkaniową. Zarząd nieruchomością sprawowała spółdzielnia. Z rachunku bankowego powódki i jej męża została przekazana kwota na rachunek spółdzielni. Dyspozycję złożył na prośbę powódki przez Internet jej mąż na zasadzie polecenia wykonania tzw. przelewu zdefiniowanego, tj. wykonania powtarzalnej operacji zaprogramowanej w systemie. W przeszłości z rachunku powódki były wykonywane takie operacje, gdyż powódka świadczyła odpowiednie opłaty w związku ze sprawowaniem przez pozwaną zarządu wspólnotą mieszkaniową. Powódka wystąpiła o zwrot dokonanej wpłaty, wyjaśniając pomyłkę, a pozwana odmówiła zwrotu. Sąd Rejonowy zważył, że powódka spełniła świadczenie nienależne w rozumieniu art. 410 k.c. w zw. z art. 405 k.c. Zarzut pozwanej, jakoby istniała podstawa świadczenia jest chybiony. Opiera się on na nieudokumentowanym twierdzeniu, jakoby powódka lub jej mąż byli członkami wspólnoty mieszkaniowej. Powódka, nie zaprzeczając temu, że mieszka w jednym z lokali wspólnoty, nigdy nie twierdziła, że jest właścicielką tego lokalu. Przeciwnie, oświadczyła, że właścicielem mieszkania nie jest ani ona, ani jej mąż, a prawa rzeczowe do lokalu przysługują innym, tj. jej teściom. Nie powstał, zatem, w ocenie Sądu Rejonowego, między stronami stosunek prawny, który uzasadniałby spełnianie świadczeń pieniężnych prz...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy