Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzeczenia Sądu Najwyższego

13 kwietnia 2017

Charakter zarządu właścicielskiego (bezpośredniego)

0 137
Zgodnie z art. 19 ustawy o własności lokali, jeżeli liczba lokali we wspólnocie nie jest większa niż siedem, to do zarządu nieruchomością wspólną mają odpowiednie zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego i kodeksu postępowania cywilnego. W odniesieniu do wspólnoty dużej, w której liczba lokali jest większa niż siedem, na podstawie art. 20 ust. 1 u.w.l., właściciele lokali są obowiązani podjąć uchwałę o wyborze jednoosobowego lub kilkuosobowego zarządu, natomiast sprawowanie tego zarządu regulowane jest dalszymi przepisami tej części ustawy.

Cyt.: „Odesłanie przewidziane w art. 19 u.w.l. w zakresie zarządu małą wspólnotą mieszkaniową dotyczy art. 199 do 209 k.c. i art. 606 do 609 oraz 611 do 616 k.p.c. W uchwale z dnia 7 października 2009 r., III CZP 60/90 (OSNC 2010, nr 4, poz. 50) Sąd Najwyższy przyjął, że odniesienie to oznacza, iż zarząd ten ma charakter zarządu właścicielskiego (bezpośredniego), wykonywanego przez samych właścicieli. Uregulowanie art. 199 do 209 k.c. jest kompletne i nie wymaga sięgania do innych zasad określonych w przepisach szczególnych, odnoszących się do zarządu”.

POLECAMY

Zarząd nieruchomością polega na podejmowaniu czynności faktycznych i prawnych przez samych współwłaścicieli, bez podejmowania uchwał stwierdzających możliwość ich dokonania, w tym także możliwość zwrócenia się do sądu w wypadkach, w których jest to potrzebne dla za...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy