Dołącz do czytelników
Brak wyników

Inne

13 kwietnia 2017

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

0 253
Wojewódzki Sąd Administracyjny badał sprawę w przedmiocie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. W przedmiotowej sprawie sąd oddalił skargę na uchwałę Rady Miejskiej w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik.

Sąd zważył, co następuje, cyt.: „Zgodnie z art.1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w ustawie tej określono zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku. Stosownie do art. 6 k ust. 1 rada gminy, w drodze uchwały: 1) dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy; 2) ustali stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności. Natomiast w myśl art. 6k ust. 3 tejże ustawy, rada gminy określi wyższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne nie są w sposób selektywny zbierane i odbierane, nie wyższe jednak niż maksymalne stawki opłat, które wynoszą odpowiednio dwukrotną wysokość mak...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy