Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzeczenia Sądów Okręgowych

13 kwietnia 2017

Prawidłowe gospodarowanie nieruchomością wspólną

0 161
Ogół właścicieli, których lokale wchodzą w skład określonej nieruchomości tworzy wspólnotę mieszkaniową, która może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, pozywać i być pozwaną. Co do podmiotowości prawnej wspólnoty mieszkaniowej wypowiedział się Sąd Najwyższy w uchwale 7 sędziów z dnia 21 grudnia 2007 r. (III CZP 65/07), której nadano moc zasady prawnej.

Sąd przyjął, że wspólnota mieszkaniowa, działając w ramach przyznanej jej zdolności prawnej, może nabywać prawa i obowiązki do własnego majątku oraz zalicza się do jednostek organizacyjnych niebędących osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną (art. 33 1 § 1 k.c.). Skład orzekający Sądu Najwyższego wyprowadził wniosek, że wspólnota może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania jak inne podmioty prawa cywilnego i może posiadać majątek odrębny od majątków właścicieli lokali (własny majątek). Jednakże majątkiem tym mogą być jedynie prawa i obowiązki związane z gospodarowaniem nieruchomością wspólną oraz na postawie art. 22 ust. 3 pkt 6a ustawy o własności lokali w skład majątku wspólnoty może wejść także własność nieruchomości nabytej za zgodą właścicieli. Zgodnie z przepisami nabycie własności nieruchomości może nastąpić jedynie w celu zarządzania nieruchomością wspólną. Tym samym w takim celu wspólnocie mieszkaniowej przysługuje prawo zawierania umów dzierżawy czy najmu nieruchomości, pod warunkiem, że zawarcie takiej umowy wspólnota uzna za potrzebne w celu prawidłowego wykonywania swoich obowiązków.

POLECAMY

Jako prawidłowe gospodarowanie nieruchomością wspólną należy rozumieć wszelkie czynności (zwykłego zarządu, przekraczające zakres zwykłego zarządu, czynności zachowawcze) związane z nieruchomością wspólną podejmowane w zgodzie z interesem właści...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy