Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzeczenia Sądów Okręgowych

13 kwietnia 2017

Wgląd w dokumenty wspólnotowe

0 185
Wyrok Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 23 stycznia 2013 r. – sygn. akt V Ca 2871/12 jest wyrokiem potwierdzającym, iż wyżej zaprezentowana linia orzecznicza jest jednolita. W przedmiotowej sprawie Zarząd pozwanej Wspólnoty Mieszkaniowej umożliwił zainteresowanemu członkowi wspólnoty wgląd w dokumenty wspólnotowe, jednakże nie zezwolił na sporządzenie kserokopii lub fotokopii, w związku czym ten złożył pozew do Sądu Rejonowego.

Sąd Rejonowy uznał powództwo za zasadne argumentując, że zgodnie z ustawą o własności lokali członkowie wspólnoty mają prawo do kontroli Zarządu, co oznacza, iż to na Zarządzie ciąży obowiązek udzielania właścicielom informacji związanych z zarządem nieruchomością wspólną nie tylko w okresach rocznych, ale także w sytuacjach, w których właściciele zwrócą się o udzielenie takich informacji. Uznano, że w ustawie o własności lokali nie ma określonej formy w jakiej następuje realizacja uprawnień kontrolnych właściciela, tj. członka wspólnoty, jednakże właściciel ma prawo nie tylko do uzyskania informacji ustnych i pisemnych, ale także osobistego lub z udziałem upoważnionej przez siebie osoby przeglądania wszelkich ksiąg i dokumentacji oraz prawo otrzymania lub sporządzenia kopii tych...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy