Dołącz do czytelników
Brak wyników

Orzeczenia Sądów Okręgowych

13 kwietnia 2017

Współwłasność przymusowa

0 392
Po za dyskusją pozostaje fakt, iż w skład nieruchomości wspólnej wchodzą m.in. instalacja elektryczna, gazowa, wodociągowa, grzewcza (c.o.), ciepłej i zimnej wody, odgromowa, uziemienia, klimatyzacyjna, wentylacyjna. Ponadto oczywistym jest, że część instalacji wchodzących w skład nieruchomości wspólnej może przechodzić przez poszczególne lokale.

Z regulacji art. 13 ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali wynika, że jeśli chodzi o sam lokal stanowiący odrębną własność, jego właściciel zachowuje wynikające z kodeksu cywilnego prawa związane z własnością, takie jak prawo do: posiadania i korzystania z rzeczy, pobierania pożytków i innych przychodów, dyspozycji faktycznych, wyzbycia się rzeczy, rozporządzenia rzeczą na wypadek śmierci oraz obciążenia rzeczy, ale musi uzyskać zgodę innych właścicieli lokali, gdy dokonywane przez niego czynności mogą ingerować we własność innych osób lub we współwłasność i prawa innych osób do współkorzystania ze współwłasności. Jedynymi ograniczeniami w korzystaniu z własnego lokalu to konieczność takiego zachowania się właściciela, aby w jak najmniejszym stopniu utrudniać korzystanie innym właścicielom z lokali, natomiast własność lokalu jest ściśle powiązana z udziałem właściciela w nieruchomości wspólnej. W orzecznictwie utrwalono pogląd, że nieruchomość wspólną stanowią grunt oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właściciela lokalu (wyrok Sądu Najwyższego z 2 grudnia 1998 r. I CKN 903/97).

POLEC...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy